Video trợ giúp

 elearning-get-started

Bắt đầu với Zoho Projects

Video này nêu tổng quan nhanh về Zoho Projects.

 elearning-task

Tạo dự án

Tìm hiểu cách tạo và quản lý một dự án trong Zoho Projects.

 elearning-timesheet

Tổng quan công việc - Nhiệm vụ

Chế độ xem toàn bộ các nhiệm vụ trong tất cả dự án. Người dùng cũng có thể thêm nhiệm vụ mới, danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ con và tạo các chế độ xem tùy chỉnh để nhanh chóng truy cập vào những nhiệm vụ đáp ứng tiêu chí cụ thể.