Sự kiện dự án

Mỗi dự án có thể bao gồm nhiều sự kiện liên kết như họp nhóm, thuyết trình và đánh giá. Giờ đây, bạn có thể lên lịch trình và quản lý tất cả sự kiện tại một nơi duy nhất. Kể cả khi bạn bỏ lỡ một sự kiện, bạn vẫn có thể xem lại trong phần sự kiện đã kết thúc và nắm bắt nội dung sự kiện.

bắt đầu

Sự kiện dự án - Zoho Projects

Lên lịch sự kiện

Bạn có thể lên lịch trình sự kiện như cuộc họp, bài thuyết trình và đánh giá và mời người tham gia từ nhóm dự án. Bạn cũng có thể lên lịch trình cho các sự kiện định kỳ lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm. Hẹn giờ để nhắc người tham gia trước sự kiện để đảm bảo không ai quên.

Lên lịch sự kiện

Xem sự kiện sắp diễn ra

Bạn có thể xem tất cả sự kiện theo lịch trình được chia theo ngày hôm nay, ngày mai và sắp tới. Tại đây, bạn cũng có thể xem ngày diễn ra sự kiện, thời lượng và danh sách người tham gia.

Xem sự kiện sắp diễn ra

Xem sự kiện đã kết thúc

Bạn có thể xem danh sách những sự kiện đã kết thúc. Tính năng này được sử dụng để lưu giữ bản ghi thông tin sự kiện quan trọng như biên bản cuộc họp, bản sao bài thuyết trình đã được trình bày và những tài liệu liên quan. Đây cũng có thể là nguồn thông tin hữu ích cho những ai không tham gia sự kiện và muốn nắm bắt nội dung đã bỏ lỡ.

Xem sự kiện đã kết thúc

Thêm tài liệu và biên bản cuộc họp

Nếu bạn cho rằng người tham gia cần được trang bị trước những kiến thức nền tảng về chủ đề sẽ được thảo luận, bạn có thể liên kết tài liệu với sự kiện. Thông tin chi tiết như biên bản cuộc họp có thể được thêm vào sự kiện dưới dạng bình luận.

Thêm tài liệu và biên bản cuộc họp