Cộng tác qua email

Thói quen thì khó bỏ. Với Zoho Projects, bạn không phải từ bỏ thói quen làm việc qua email đã quá quen thuộc! Quản lý mọi công việc bao gồm hoàn thành nhiệm vụ, đăng chủ đề để thảo luận trong diễn đàn, giải quyết sự cố, v.v. bằng cách gửi email khi cần.

bắt đầu

Cộng tác qua email - Zoho Projects

Bí danh email dự án

Mỗi dự án đều có bí danh email riêng cho nhiệm vụ, tài liệu, diễn đàn và sự cố. Mẫu chung cho bí danh email là _ @zohoprojects.com. Quản trị viên hoặc quản lý dự án có thể thay đổi chuỗi riêng để phù hợp với từng dự án. Ví dụ: zylker_erp@zohoprojects.com, trong đó zylker là URL cổng thông tin và erp là chuỗi riêng của từng dự án. Tương tự như ví dụ trên, một dự án có các bí danh email dưới đây.

  • zylker_erp@zohoprojects.com
  • zylker_erp@tasks.zohoprojects.com
  • zylker_erp@forum.zohoprojects.com
  • zylker_erp@document.zohoprojects.com
  • zylker_erp@issue.zohoprojects.com

Thêm nhiệm vụ mới qua email

Gửi email đến địa chỉ _ @tasks.zohoprojects.com để thêm nhiệm vụ mới vào dự án. Thêm tiêu đề email là tên nhiệm vụ. Thêm nội dung email là mô tả nhiệm vụ. Tải lên tập tin đính kèm (nếu có) là tập tin sẽ được liên kết với nhiệm vụ.

Ví dụ: zylker_erp@tasks.zohoprojects.com

email-collaboration

Tải lên tài liệu qua email

Gửi tập tin đính kèm đến địa chỉ _ @document.zohoprojects.com để tải lên tài liệu cho dự án.

Ví dụ: zylker_erp@document.zohoprojects.com

email-collaboration

Thêm bài đăng mới trên diễn đàn qua email

Gửi email đến địa chỉ _ @forum.zohoprojects.com để thêm bài đăng diễn đàn mới cho dự án. Thêm tiêu đề email là tiêu đề bài đăng trên diễn đàn. Thêm nội dung email là nội dung bài đăng trên diễn đàn. Tải lên tập tin đính kèm (nếu có) là tập tin đính kèm bài đăng trên diễn đàn.

Ví dụ: zylker_erp@forum.zohoprojects.com

email-collaboration

Báo cáo sự cố qua email

Gửi email đến địa chỉ _ @issue.zohoprojects.com để báo cáo sự cố trong dự án. Thêm tiêu đề email là tên sự cố. Thêm nội dung email là mô tả sự cố. Tải lên tập tin đính kèm (nếu có) là tập tin đính kèm sự cố.

Ví dụ: zylker_erp@issue.zohoprojects.com

email-collaboration

Đăng trạng thái qua email

Gửi email đến địa chỉ _ @zohoprojects.com để thêm trạng thái về dự án. Thêm tiêu đề email là trạng thái của bạn. Thêm nội dung email và tải lên tập tin lần lượt là bình luận và tập tin đính kèm trạng thái.

Ví dụ: zylker_erp@zohoprojects.com

email-collaboration