Đã cập nhật vào: ngày 20 tháng 9 năm 2018.

ZOHO PAGESENSE – ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 • Truy cập Zoho PageSense

 • Zoho PageSense là một phần của bộ ứng dụng cộng tác, kinh doanh và năng suất trực tuyến của Zoho. Bạn có thể truy cập Zoho PageSense bằng tài khoản thông thường của bạn cho tất cả Dịch vụ Zoho (sau đây gọi tắt là “Tài khoản Zoho”).

 • Truy cập các Dịch vụ Zoho khác

  Nhiều Dịch vụ Zoho được tích hợp với Zoho PageSense. Tài khoản Zoho của bạn cũng cho phép bạn truy cập tất cả Dịch vụ Zoho ngay cả khi chúng không được tích hợp với Zoho PageSense. Việc sử dụng một số Dịch vụ Zoho này có thể cần phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ dành riêng cho các Dịch vụ Zoho đó (sau đây gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ cụ thể”). Bạn phải đọc, hiểu và đồng ý các Điều khoản dịch vụ cụ thể trước khi sử dụng các Dịch vụ Zoho tương ứng.

 • Truy cập dịch vụ bên thứ ba được tích hợp với Zoho PageSense

  Nhiều dịch vụ bên thứ ba (sau đây gọi tắt là “dịch vụ bên thứ ba”) được tích hợp với Zoho PageSense. Zoho cũng sẽ tích hợp thêm dịch vụ bên thứ ba với Zoho SalesIQ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tích hợp mọi dịch vụ bên thứ ba khác với Zoho PageSense bằng cách sử dụng API nếu dịch vụ bên thứ ba đó cho phép tích hợp như trên. Việc truy cập và sử dụng dịch vụ bên thứ ba có thể cần phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư áp dụng cho các dịch vụ bên thứ ba như trên (sau đây gọi tắt là “Điều khoản của bên thứ ba”). Bạn chịu trách nhiệm đọc và hiểu Điều khoản của bên thứ ba trước khi truy cập hoặc sử dụng mọi dịch vụ bên thứ ba.

 • Thông tin được thu thập bằng Zoho PageSense

  Với Zoho PageSense, bạn có thể thu thập các chi tiết như tham số truy vấn, lượt nhấp chuột với bộ chọn lọc thành phần, cuộn trang, vị trí, loại thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt và hệ điều hành của người truy cập website. Bạn có thể sử dụng thông tin được thu thập để duy trì chất lượng website của mình, cải thiện tương tác với người truy cập và sử dụng cho mục đích thống kê chung.

 • Nhận dạng và theo dõi người truy cập website của bạn

  Zoho PageSense sử dụng cookie (cookie bên thứ nhất và bên thứ ba) để báo cáo tương tác của người truy cập trên website của bạn. Những cookie này là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị/máy tính của người truy cập bằng trình duyệt của họ. Cookie bên thứ nhất thu thập thông tin chi tiết về người truy cập được nêu ở trên và cookie bên thứ ba cho phép bạn theo dõi người truy cập trên nhiều tên miền.

 • Tiêu đề DNT

  Không theo dõi (DNT) là trường tiêu đề HTTP cho phép người dùng từ chối các website chưa từng truy cập theo dõi họ. Bạn hiểu rằng Zoho PageSense không tuân theo tiêu đề DNT vì thực tế là tiêu chuẩn w3c vốn không chấp thuận.

 • Mã nhúng của Zoho PageSense

  Mã nhúng của Zoho PageSense là mã được cài đặt trên website của bạn nhằm mục đích thu thập thông tin chi tiết về người truy cập ("Mã nhúng"). Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, (a) Zoho cấp cho bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không được cấp phép lại để cài đặt, sao chép và sử dụng Mã nhúng chỉ khi bạn cần sử dụng Zoho PageSense trên website của bạn. Bạn không được (và bạn không được cho phép mọi bên thứ ba) (i) sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch hoặc tạo tác phẩm phái sinh của Mã nhúng hoặc tài liệu; (ii) đảo ngược kỹ nghệ, dịch ngược, phân tách hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Mã nhúng, trừ khi được cho phép rõ ràng theo quy định pháp luật có hiệu lực tại khu vực tài phán mà bạn đang cư trú; (iii) thuê, cho thuê, bán, chuyển nhượng hoặc bằng cách khác chuyển giao quyền trong hoặc liên quan đến Mã nhúng và tài liệu; (iv) xóa mọi thông báo hoặc nhãn hiệu độc quyền trên Mã nhúng; hoặc (v) sử dụng, đăng, truyền hoặc giới thiệu mọi phần mềm can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động của Mã nhúng.

 • Yêu cầu về quyền riêng tư của bạn

  Là một quy định khi sử dụng Zoho PageSense, bạn sẽ phải tôn trọng Chính sách về quyền riêng tư phù hợp và tuân thủ tất cả luật, chính sách và quy định hiện hành liên quan đến việc thu thập thông tin từ người truy cập. Chính sách quyền riêng tư phải cung cấp thông báo về việc bạn sử dụng cookie được dùng để thu thập dữ liệu. Bạn không được phá vỡ mọi tính năng bảo mật vốn là một phần của Zoho PageSense.

 • Thông tin nhạy cảm

  Thông tin nhạy cảm bao gồm, nhưng không giới hạn ở số an sinh xã hội hoặc số nhận dạng do chính phủ cấp, số tài khoản tài chính, dữ liệu thẻ thanh toán, mã bảo mật thẻ, thông tin báo cáo tín dụng hoặc thông tin tài chính cá nhân khác, chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, thành viên công đoàn, thông tin y tế hoặc sức khỏe hoặc thông tin khác mà theo luật pháp hoặc pháp lệnh quốc tế, liên bang, tiểu bang hoặc địa phương là sẽ được ban hành ở hiện tại hoặc tương lai liên quan đến bảo vệ dữ liệu hoặc quyền riêng tư. Bạn không được sử dụng Zoho PageSense để ghi lại bất kỳ Thông tin nhạy cảm nào. Tính năng Ghi phiên của chúng tôi sẽ cho phép bạn nắm bắt nội dung html của trang mà người truy cập đang truy cập và nếu trang đó chứa Thông tin nhạy cảm, thông tin đó có thể được truyền đến Zoho PageSense. Vui lòng tham khảo tài liệu trợ giúp để tìm hiểu những phương pháp bạn có thể thực hiện để ngăn chặn ghi lại thông tin nhạy cảm.

 • Kết thúc Điều khoản dịch vụ

  Mọi thắc mắc hoặc quan tâm về thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại legal@zohocorp.com