Điều khoản sử dụng Zoho One

ZOHO ONE LÀ TỔ HỢP TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ ZOHO ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở ĐÂY DO ZOHO CORPORATION (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “ZOHO”) CUNG CẤP CHO BẠN HOẶC ĐƠN VỊ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “BẠN” HOẶC “CỦA BẠN”) THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY (GỌI TẮT LÀ “ĐIỀU KHOẢN”) NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TIẾN HÀNH MUA HÀNG.

Zoho One là tổ hợp tất cả các dịch vụ Zoho (bao gồm các ứng dụng di động hiện hành) được liệt kê tại đây. Việc sử dụng một số Dịch vụ Zoho này có thể yêu cầu chấp nhận các điều khoản dịch vụ dành riêng cho các Dịch vụ Zoho đó (sau đây gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ cụ thể”). Bạn phải đọc, hiểu và đồng ý các Điều khoản dịch vụ cụ thể trước khi sử dụng các Dịch vụ Zoho tương ứng.

Số lượng nhân viên

Bạn hiểu và xác nhận rằng Zoho One chỉ được chào bán ở mức giá ưu đãi với điều kiện bạn đã có giấy phép cho tất cả nhân viên trong tổ chức của mình. Bạn được yêu cầu phải báo cáo số lượng nhân viên chính xác trong tổ chức tại thời điểm đăng ký Zoho One dựa trên báo cáo mới nhất nộp cho cơ quan chính phủ phù hợp có thể hiện tổng số nhân viên trong tổ chức của bạn. Bạn cũng được yêu cầu phải mua giấy phép bổ sung cho mỗi nhân viên mới gia nhập tổ chức trong thời gian đăng ký.

Chứng nhận sử dụng và kiểm tra

Khi có yêu cầu, bạn đồng ý xác nhận bằng văn bản là đã xin được giấy phép cho tất cả nhân viên trong tổ chức của mình. Zoho có quyền kiểm tra báo cáo mới nhất nộp cho cơ quan chính phủ thích hợp có thể hiện tổng số nhân viên trong tổ chức của bạn để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu cấp phép như quy định trong Điều khoản sử dụng này. Việc kiểm tra nói trên sẽ do Zoho hoặc một công ty kiểm toán độc lập tại các cơ sở của bạn thực hiện trong giờ làm việc thông thường bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất mười lăm (15) ngày. Bạn kịp thời phải thực hiện mọi hành động khắc phục hành vi không tuân thủ trọng yếu do Zoho xác định.

Giới hạn sử dụng

Bạn phải đảm bảo việc sử dụng của bạn nằm trong giới hạn do Zoho quy định để sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng Zoho có thể hạn chế một hoạt động nếu bạn đạt đến giới hạn sử dụng tương ứng với hoạt động đó.