Thẻ tập tin

Thêm tập tin PDF, tài liệu Word, bảng tính... bằng Thẻ tập tin chuyên dụng.

Thẻ tập tin Thẻ tập tin

Tập tin. Không phải là tập tin đính kèm.

Tất cả các tập tin được thêm vào Notebook được coi là thẻ ghi chú riêng biệt, có thể phân nhóm. Chúng tôi nghĩ rằng đây là cách tốt hơn để làm mọi việc so với việc đính kèm tập tin vào ghi chú.

Tập tin. Không phải là tập tin đính kèm. Tập tin. Không phải là tập tin đính kèm.

Thêm tập tin dễ dàng.

Thêm tập tin từ các dịch vụ như iCloud, Drive và Dropbox. Kéo và thả tập tin từ máy tính để bàn vào ứng dụng Notebook Mac của bạn.

Add Files Easily.

Quét tài liệu

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Tất cả tập tin của bạn. Bất cứ nơi nào bạn cần chúng.

Mọi người tạo tài khoản Notebook sẽ tự động có tài khoản Zoho Docs, bao gồm quyền truy cập vào bộ công cụ văn phòng trực tuyến của Zoho. Trong tài khoản Zoho Docs, bạn sẽ thấy thư mục Notebook, cho phép bạn thêm, chỉnh sửa và xóa các tập tin trong Notebook khỏi Zoho Docs. Vì Zoho Docs cho phép bạn tải tập tin và tài liệu xuống máy tính để bàn của bạn nên bạn có thể cung cấp mọi tập tin trong Notebook cho nhiều thiết bị và ứng dụng.

Tất cả tập tin của bạn. Bất cứ nơi nào bạn cần chúng.

Chia sẻ hoặc không chia sẻ.

Chia sẻ ghi chú của bạn thông qua SMS, email, iMessage và AirDrop. Lưu giữ tính riêng tư của các ghi chú khác ở chế độ khóa mật khẩu và Touch ID.