Tùy chỉnh và sắp xếp.

Biến sổ tay thành của bạn bằng cách chọn một trong những bìa thủ công của chúng tôi.

Sao chép và di chuyển Thẻ ghi chú để sắp xếp thứ tự ý tưởng của bạn.

Gán màu cho Thẻ ghi chú của bạn để sắp xếp ngăn nắp.

Xem Thẻ ghi chú của bạn ở chế độ xem dạng lưới hoặc nằm ngang.

Tùy chỉnh và sắp xếp.
  • Tùy chỉnh và sắp xếp.
  • Tùy chỉnh và sắp xếp.
  • Tùy chỉnh và sắp xếp.
  • Tùy chỉnh và sắp xếp.

Lưu ý các chi tiết.

Lưu ý các chi tiết.
  • Lưu ý các chi tiết.

Ngạc nhiên trước cách các đối tượng phản ứng với mỗi cú chạm của bạn.

Xem Thẻ ghi chú hoạt động giống như nam châm khi bạn phân nhóm hoặc hủy phân nhóm chúng.

Xem màu phông chữ thay đổi theo màu của từng Thẻ ghi chú.

Tất cả tiện ích mở rộng.

Gắn thẻ ghi chú của bạn để giúp dễ tìm kiếm và sắp xếp.

Bảo vệ ghi chú và sổ tay của bạn bằng mật mã và Touch ID.

Tham khảo các phiên bản trước của ghi chú bằng cách kiểm tra Lịch sử phiên bản.

Yêu cầu Zia giúp bạn lưu nội dung vào Notebook, tìm kiếm ghi chú và đặt lời nhắc bằng lệnh thoại.

Đa nhiệm với Notebook trong iPad Pro

Tất cả tiện ích mở rộng.
  • Tất cả tiện ích mở rộng.
  • Tất cả tiện ích mở rộng.
  • Tất cả tiện ích mở rộng.
  • Tất cả tiện ích mở rộng.

Đồng bộ, lưu trữ và phân phối.

Đây là Notebook mà bạn sẽ không bao giờ mất vì Notebook được đồng bộ với đám mây và các thiết bị của bạn. Notebook luôn được sao lưu và cập nhật.

Đồng bộ. Lưu trữ. Phân phối

Đó chính là Notebook trên điện thoại và trong túi của bạn. Đó chính là Notebook trên máy tính bảng và bên cạnh giường của bạn.