Zoho Mail giúp dễ dàng thiết lập các nhóm. Giao diện quản trị đơn giản cho phép bạn quản lý tư cách của thành viên trong nhóm, thiết lập các chính sách và kiểm soát dòng thư đến và đi.

  • Nhóm dựa trên truy cập
  • Quản lý thành viên khách
  • Gửi email thông minh
  • Người điều phối
  • Chống thư rác ở cấp độ nhóm

Nhóm dựa trên truy cập

Có thể tạo các loại nhóm khác nhau dựa trên mức độ truy cập cho tổ chức có hoặc không có kiểm duyệt.
Nhóm dựa trên truy cập
Quản lý thành viên khách

Quản lý thành viên khách

Thêm thành viên vào nhóm ngay cả khi họ không phải là một phần của tổ chức. Thành viên này có thể là khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và còn nhiều hơn nữa.

Gửi email thông minh

Người dùng có thể là một phần của bất kỳ nhóm nào không bị giới hạn về số lượng và nếu một email cụ thể được gửi đến nhiều nhóm mà người dùng là thành viên, Zoho Mail rất thông mình là chỉ gửi một bản sao.
Gửi email thông minh
Người điều phối

Người điều phối

Thiết lập các nhóm không được kiểm duyệt hoặc các nhóm có một hoặc nhiều người điều phối. Thẻ thư rác được người điều phối gắn cờ có thể được truyền đến các thành viên khác trong nhóm.

Chống thư rác ở cấp độ nhóm

Người điều phối nhóm có thể quyết định xem thư nào có liên quan và chỉ những thư được người điều hành phê duyệt mới có thể gửi cho các thành viên trong nhóm. Hạn chế truy cập của nhóm và cờ gắn vào thư rác của người điều phối phản ánh trên hộp thư của thành viên đảm bảo tối đa cho nhận thức và bảo vệ chống thư rác.
Chống thư rác ở cấp độ nhóm