Sử dụng Zoho Mail để tạo và thực thi các quy tắc và chính sách liên quan đến hạn mức, chặn IP, ngưỡng sử dụng và còn hơn thế nữa.

  • Các chính sách về email
  • Các quy tắc
  • Tùy chỉnh các chính sách

Các chính sách về email

Chỉ định các chính sách email kiểm soát hạn mức hộp thư, sử dụng hàng ngày, email đến và đi và còn nhiều hơn thế nữa.
Các chính sách về email
Các quy tắc

Các quy tắc

Xác định các quy tắc để chặn thư đến/đi. Tiêu chí có thể dựa trên tên miền, chủ đề, loại tập tin đính kèm, v.v.

Tùy chỉnh các chính sách

Zoho Mail cho phép quản trị viên tùy chỉnh nhiều chính sách email cho tổ chức và chỉ định chính sách này cho các nhóm người dùng khác nhau dựa trên các tiêu chí của tổ chức.
Tùy chỉnh các chính sách