Ứng dụng Zoho Mail Admin: bảng điều khiển email trong tầm tay bạn. Ứng dụng Zoho Mail Admin: bảng điều khiển email trong tầm tay bạn. Ứng dụng Zoho Mail Admin: bảng điều khiển email trong tầm tay bạn. Ứng dụng Zoho Mail Admin: bảng điều khiển email trong tầm tay bạn.

Quản lý người dùng.

Thêm người dùng và thay đổi tất cả các vai trò của người dùng khi đang di chuyển. Bấm vào hồ sơ người dùng để đặt lại mật khẩu, bật TFA (Xác thực hai yếu tố) và thay đổi vai trò của họ từ Người dùng sang Quản trị viên hoặc ngược lại. Trong tab Cài đặt, bật POP, IMAP, Active Sync hoặc kiểm tra Thư rác cho từng người dùng.

Quản lý dung lượng lưu trữ.

Có một số người dùng trong tổ chức của bạn cần nhiều dung lượng lưu trữ hơn những người khác. Giờ đây, bạn có thể thêm dung lượng lưu trữ bổ sung cho người dùng bằng add-on "dung lượng lưu trữ" bên trong ứng dụng.

Quản lý nhóm.

Thêm thành viên vào nhóm, xóa thành viên khỏi nhóm và thay đổi vai trò của họ. Vuốt sang trái trên một người liên hệ trong nhóm để Tăng cấp người liên hệ hoặc Hạ cấp liên hệ. Tăng cấp để thay đổi vai trò của họ thành người điều phối và hạ cấp trở lại thành viên.

Kiểm duyệt thư.

Có một số email yêu cầu kiểm duyệt của bạn với vai trò là quản trị viên. Có một số email quá khẩn cấp không thể chờ bạn mở máy tính. Giờ đây, bạn có thể phê duyệt/từ chối các email cần kiểm duyệt từ trong ứng dụng này. Nhấp vào tab Kiểm duyệt thư, chọn nhóm, mở email cần sự phê duyệt của bạn và bấm chấp nhận hoặc từ chối.

Ứng dụng Zoho Mail Admin

Xem cách thức các ứng dụng này hoạt động và khám phá các tính năng khác qua video ngắn 40 giây này.

Xem video