Chọn loại nội dung phù hợp

Khám phá nhiều loại bài học sẵn có trong Zoho Learn và chọn loại phù hợp với nhu cầu của học viên.

Loại bài học

Hoàn toàn thu hút học viên của bạn bằng cách xây dựng trải nghiệm học tập đa phương tiện. Chọn từ nhiều loại nội dung khác nhau - tài liệu, video, âm thanh, hình ảnh hoặc văn bản - dựa trên nhu cầu của học viên.

Báo cáo về khóa học của Zoho Learn

Kết hợp các loại nội dung

Kết hợp các loại nội dung theo nhiều cách khác nhau để tạo ra trải nghiệm học tập hoàn toàn độc đáo. Tạo các khối văn bản, tài liệu, video, âm thanh, hình ảnh, danh sách hoặc quy trình và sắp xếp các nội dung này để tạo ra bài học tùy chỉnh.

Báo cáo về bài kiểm tra của Zoho Learn

Xây dựng trải nghiệm học tập độc đáo và lôi cuốn.

Bắt đầu