Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu

Nhận thông tin chuyên sâu nhanh về các chỉ số chính để hiểu rõ hiệu quả học tập của học viên. Theo dõi tiến độ của từng nhân viên để xác định lỗ hổng cũng như điểm mạnh về kiến thức.

Báo cáo khóa học

Nhận tóm tắt tổng thể về khóa học và thông tin liên quan đến từng bài học. Zoho Learn cung cấp dữ liệu về số lượng người dùng đã tham gia khóa học của bạn, thời gian trung bình dành cho khóa học và tỷ lệ phần trăm học viên đã hoàn thành khóa học, cho phép bạn xem lại những phần hiệu quả và truy cập lại những phần không hiệu quả.

Báo cáo về khóa học của Zoho Learn

Báo cáo về bài kiểm tra

Tạo báo cáo về bài kiểm tra và theo dõi kết quả học tập của nhân viên. Xác định lĩnh vực cần cải thiện và gửi bài kiểm tra tiếp theo đến học viên tùy thuộc vào kết quả. Theo dõi tổng số lần làm bài kiểm tra, phần trăm câu trả lời đúng và sai, và bản tóm tắt các câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

Báo cáo về bài kiểm tra của Zoho Learn

Báo cáo về người dùng

Liên hệ với nhân viên của bạn và cung cấp đề xuất riêng dựa trên báo cáo cụ thể theo người dùng về các khóa học và bài kiểm tra. Nhận phân tích chi tiết về thời gian mỗi người dùng cần để hoàn thành khóa học, điểm kiểm tra, số lần làm bài kiểm tra và câu trả lời của họ đối với mỗi câu hỏi.

Báo cáo về người dùng của Zoho Learn

Thu thập thông tin chuyên sâu thiết thực và đưa ra quyết định sáng suốt.

Bắt đầu