Khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ

Thủ tục khiếu nại

Nếu bạn tin rằng nội dung trong bất kỳ dịch vụ nào của Zoho đã vi phạm bản quyền của bạn hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, vui lòng gửi thư cho Đại diện được chỉ định của chúng tôi cung cấp các thông tin sau:

  •   Chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác bị cáo buộc là vi phạm;
  •   Mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm;
  •   Nhận dạng tài liệu mà bạn cho là vi phạm, bao gồm thông tin liên quan đến vị trí của tài liệu đó giúp xác định vị trí và nếu có thể là URL của tài liệu vi phạm đó;
  •   Các thông tin cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn (nếu có);
  •   Tuyên bố của bạn về ảnh hưởng mà bạn tin rằng việc sử dụng tài liệu vi phạm theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, đại diện hoặc luật pháp cho phép;
  •   Tuyên bố của bạn theo hình phạt khai man rằng thông tin trên có trong thông tin liên lạc của bạn là chính xác và bạn được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác.

Thông báo của bạn với các thông tin trên phải được gửi đến Đại diện được chỉ định của chúng tôi để thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ theo địa chỉ sau

Đại diện được chỉ định (Khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ)
C/o ZOHO Corporation
4141 Hacienda Drive
Pleasanton, CA 94588, USA
Điện thoại: +1-925-924-9500
Fax: +1-925-924-9600
Email: legal@zohocorp.com

Lưu ý, nếu bạn cố ý xuyên tạc rằng bất kỳ tài liệu hoặc hoạt động nào là đang vi phạm, bạn có thể phải chịu trách nhiệm theo Mục 512 (f) của Đạo luật Bản quyền.