Biến Lượt nộp thành điểm bắt đầu.

Biểu mẫu có thể là điểm tiếp xúc đầu tiên của bạn; đảm bảo chúng không phải là điểm cuối cùng. Cá nhân hóa quy trình thu thập dữ liệu bằng trang cảm ơn thân thiện hoặc xây dựng mối quan tâm tự nhiên của người trả lời bằng cách chuyển hướng họ đến nơi khác trên website của bạn.

Try Now

Biến biểu mẫu thành của riêng bạn.

Tự động hóa tin nhắn thành công mà không làm mất liên lạc riêng của bạn. Sử dụng dữ liệu biểu mẫu để nói chuyện trực tiếp với người trả lời; tự động điền trang cảm ơn của bạn với thông tin bạn thu thập trên biểu mẫu của bạn.

Làm nhiều hơn là nói cảm ơn.

Làm cho trang cảm ơn của bạn không chỉ trông trang trọng. Xây dựng nhận diện thương hiệu với phông chữ và màu sắc có thể tùy chỉnh, và cấp cho người trả lời quyền truy cập thông tin quan trọng có nhúng các bảng và liên kết.

Thank you page for forms

Cung cấp cho họ một số định hướng.

Hãy để biểu mẫu của bạn làm việc. Bỏ qua những lời cảm ơn chung chung, và chuyển hướng lưu lượng truy cập trở lại các trang quan trọng nhất của bạn. Cung cấp thêm thông tin hoặc trình bày lời kêu gọi hành động, và giúp mọi người thực hiện bước tiếp theo.