Đưa cả nhóm của bạn lên cùng một trang.

Tự động hóa tiến trình làm việc của bạn; biến lượt nộp biểu mẫu thành nhiệm vụ, chuyển phản hồi đến nhóm của bạn và thêm người phê duyệt để xem xét dữ liệu.

Nhóm của bạn được thông báo.

Gửi thông báo tức thì đến nhóm của bạn mỗi khi có lượt nộp biểu mẫu. Thiết lập quy tắc có điều kiện để gửi dữ liệu biểu mẫu đến đúng thành viên nhóm. 

Phân công nhiệm vụ.

Chuyển đổi mỗi lượt nộp thành nhiệm vụ. Phân công chúng cho các thành viên trong nhóm của bạn và nhận thông báo tức thì khi hoàn thành nhiệm vụ. Thiết lập quyền truy cập và có toàn quyền kiểm soát những gì thành viên trong nhóm của bạn xem được.

Xem xét lượt nộp biểu mẫu.

Thiết lập quy trình phê duyệt để theo dõi công việc của bạn. Những người phê duyệt có thể phê duyệt hoặc từ chối lượt nộp, thảo luận trong phần bình luận và cùng nhau giải quyết vấn đề.