Xuất ra nhiều đích

Zoho DataPrep cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn khác nhau để xuất dữ liệu. Sản phẩm này hỗ trợ hàng loạt các tập tin, url, cơ sở dữ liệu và ứng dụng kinh doanh. Bạn cũng có thể bật đồng bộ hóa dữ liệu để lên lịch thực hiện quy trình làm sạch dữ liệu.

Bắt đầu


  categories

   • CSV
   • TSV
   • JSON
   • XLS
   • XLSX
   • XML
   • Zoho WorkDrive
   • Zoho CRM
   • Amazon Redshift
   • Snowflake
   • Amazon RDS
   • Amazon Athena
   • Microsoft Azure
   • Google Cloud SQL
   • Oracle Cloud
   • IBM Cloud
   • Heroku PostgresSQL
   • Rackspace Cloud
   • Panoply
   • Google Drive
   • One Drive
   • Dropbox
   • Box
   • Amazon S3