Kết nối với hơn 50 nguồn dữ liệu

Zoho DataPrep giúp bạn nhập dữ liệu từ các ứng dụng và dịch vụ khác mà bạn sử dụng hàng ngày. Nhập dữ liệu từ hàng loạt tập tin, url, cơ sở dữ liệu, ứng dụng và dịch vụ một cách nhanh chóng mà không cần nhờ đến đội ngũ CNTT của bạn.

Bắt đầu


  categorie

   • CSV
   • TSV
   • JSON
   • XLS
   • XLSX
   • XML
   • HTML
   • Zoho Analytics
   • Zoho WorkDrive
   • Zoho CRM
   • Amazon Redshift
   • Snowflake
   • Amazon RDS
   • Amazon Athena
   • Microsoft Azure
   • Google Cloud SQL
   • Oracle Cloud
   • IBM Cloud
   • Heroku PostgresSQL
   • Rackspace Cloud
   • Panoply
   • Google Drive
   • One Drive
   • Dropbox
   • Box
   • ODS
   • MySQL
   • MS SQL Server
   • Oracle
   • PostgreSQL
   • Maria DB
   • Amazon Aurora MySQL
   • Sybase
   • DB2
   • Exasol
   • Sqlite
   • Greenplum
   • Progress OpenEdge
   • Yugabyte DB
   • Microsoft Access
   • Kết nối bằng URL JDBC
   • Actian Vector
   • SAP Hana
   • Denodo
   • Amazon S3