Đặt mục tiêu. Theo dõi tiến độ

Dự báo doanh thu và đặt mục tiêu cho đội ngũ của bạn với những thông tin chính như các giao dịch trong quy trình, chỉ tiêu đạt được trong năm tài chính trước đó và các cá nhân hoặc đội ngũ nào đang nhắm tới mục tiêu của họ. Xác định những khúc mắc khi sử dụng dữ liệu theo thời gian thực và tăng hiệu suất trong đội ngũ của bạn.

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Lọc dự báo theo đại diện bán hàng, nhóm hoặc khu vực để đánh giá hiệu suất bán hàng.
  • Xác định và động viên những nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng các mục tiêu tùy chỉnh dựa trên các tiêu chí bạn chọn.
  • Trực quan hóa các mục tiêu bằng cách tạo báo cáo và bảng chỉ số để so sánh hiệu suất bán hàng định kỳ.

Theo dõi hiệu suất bán hàng

Phân tích dự báo của đại diện bán hàng, đội ngũ kinh doanh và khu vực để hiểu rõ hơn về hiệu suất bán hàng. Đưa ra dự báo tốt hơn bằng cách xem xét doanh số đã thực hiện, mục tiêu hiện tại, các giao dịch sắp chốt và thiếu hụt trong quy trình bán hàng.

Xác định người đạt thành tích

Sử dụng tóm tắt dự báo để tìm ra nhân viên xuất sắc và xác định điểm mạnh của từng đội ngũ kinh doanh dựa trên mục tiêu họ đạt được. Tiếp tục khuyến khích nhân viên xuất sắc bằng cách đặt các mục tiêu cao hơn cho quý tài chính tiếp theo. Tùy chỉnh dự báo dựa trên các tiêu chí bạn muốn, theo khu vực, phân cấp hoặc các tiêu chí khác tùy bạn chọn.

Thông tin chuyên sâu chính xác từ bảng chỉ số

Trực quan hóa các mục tiêu và thành tích theo lãnh thổ thông qua báo cáo và bảng chỉ số. Đối chiếu doanh số của quý hiện tại với quý trước và đặt mục tiêu thực tế hơn cho tương lai.