Phối hợp tài liệu dễ dàng. Năng suất tốt hơn.

Đảm bảo đúng người có quyền truy cập vào đúng tài liệu và liên kết các tài liệu này với giao dịch tương ứng của họ với kho lưu trữ tập trung cho tất cả tài liệu bán hàng của bạn.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

  • Quyền truy cập tập trung vào tài liệu bán hàng, bảng dữ liệu và các tài liệu liên quan khác.
  • Chia sẻ tài liệu theo phân cấp vai trò hoặc tính cần thiết của dự án với đội nhóm và các cá nhân.
  • Đính kèm tài liệu vào khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch và xem nhiều phiên bản tài liệu bằng các tab tài liệu.

Một thư viện trung tâm cho tất cả tài liệu bán hàng của bạn

Đảm bảo đúng người có quyền truy cập vào đúng tài liệu và liên kết các tài liệu này với giao dịch tương ứng của họ với kho lưu trữ tập trung cho tất cả tài liệu bán hàng của bạn.

Thư viện tài liệu trung tâm trong CRM - Zoho CRM

Chia sẻ tài liệu với đúng người

Kiểm soát kho lưu trữ tài liệu của bạn bằng cách quản lý các đặc quyền truy cập. Áp dụng bảo mật theo vai trò của Zoho CRM để cung cấp nội dung cho đúng người. Cấp quyền truy cập cho người dùng dựa trên vai trò của họ trong tổ chức.

Chia sẻ tài liệu CRM - Zoho CRM

Liên kết đúng tài liệu với giao dịch phù hợp

Không cần phải đào bới tất cả tài liệu khi bạn chỉ muốn gửi tài liệu bán hàng mới nhất cho khách hàng tiềm năng hoặc địa chỉ liên hệ. Thư viện tài liệu kết nối thông minh các tài liệu liên quan với khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch phù hợp.

Liên kết tài liệu và giao dịch CRM - Zoho CRM

Nhiều phiên bản

Có nhiều phiên bản tài liệu bán hàng của bạn trong Tab tài liệu và truy cập vào bản nháp tài liệu mới nhất bất cứ khi nào bạn đăng nhập.

Tab các phiên bản tài liệu CRM - Zoho CRM