Nắm bắt tương tác khách hàng từ mọi nơi

Đội ngũ của bạn cần tất cả thông tin có thể được nhận để tương tác tùy biến. Sử dụng API của Zoho CRM để kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, cải thiện workflow với dữ liệu bổ sung và duy trì một nguồn dữ liệu tin cậy duy nhất.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Sau đây là cách chúng tôi giúp bạn

 • Tạo workflow nâng cao có thể thực hiện mọi thao tác tùy chỉnh
 • Theo dõi thay đổi trong tài khoản Zoho CRM và dữ liệu
 • Thu thập dữ liệu khách hàng trong toàn hệ thống SaaS
 • Xây dựng truy vấn dữ liệu bằng Ngôn ngữ truy vấn đối tượng CRM
 • Thao tác trên lượng dữ liệu lớn bằng lệnh gọi API

API cho Zoho CRM

Hợp nhất dữ liệu khách hàng đang có từ nhiều ứng dụng và cơ sở dữ liệu khác nhau.

 •  

  API REST

  Truy cập và làm việc với hầu hết tất cả thành phần trong Zoho CRM bằng API REST. Tải, tạo, cập nhật hoặc xoá mọi loại thông tin được lưu trữ trong tài khoản của bạn. Sử dụng các phương thức HTTP đơn giản để tải các thành phần như hồ sơ, mô-đun và chế độ xem tùy chỉnh.

 •  

  API hàng loạt

  Truy xuất hay tải lên lượng lớn dữ liệu dễ dàng bằng một lệnh gọi API hàng loạt duy nhất. Đây là API không đồng bộ và rất hiệu quả để thực hiện các tác vụ quy trình nền tảng như di chuyển, sao lưu dữ liệu và đồng bộ hóa dữ liệu ban đầu giữa Zoho CRM và các dịch vụ bên ngoài.

 •  

  API thông báo

  Theo dõi tất cả các thay đổi xảy ra với dữ liệu của bạn bằng cách đăng ký nhận thông báo tức thì bằng API thông báo của Zoho CRM. Tự động nhận thông báo khi có thay đổi đối với tài khoản Zoho CRM của bạn mà không cần phải tự thăm dò cập nhật.

 •  

  API truy vấn

  Xây dựng các truy vấn của riêng bạn để tải dữ liệu từ tài khoản Zoho CRM. Tương tự như MySQL, Ngôn ngữ truy vấn đối tượng CRM (COQL) chỉ sử dụng cấu trúc truy vấn CHỌN để tải đến 200 hồ sơ từ Zoho CRM bằng một lệnh gọi API truy vấn duy nhất.

Hiểu rõ hơn cách sử dụng API trong tài khoản của bạn

Theo dõi sử dụng API trong tài khoản của bạn và nhận thông tin chuyên sâu về người dùng API hàng đầu, mẫu sử dụng API, mức sử dụng trung bình hàng ngày, điểm truy cập sử dụng và phương pháp API hàng đầu được sử dụng qua bảng chỉ số có sử dụng API trực quan của Zoho CRM.

Hiểu rõ hơn cách sử dụng API trong tài khoản của bạn

Mã hóa bằng ngôn ngữ của riêng bạn

Xem SDK API cho: