Lần cập nhật cuối: ngày 02 tháng 12 năm 2019
Có hiệu lực kể từ ngày: 01 tháng 02 năm 2020

Điều khoản sử dụng Zoho Creator

ZOHO CREATOR, DỊCH VỤ TẠO VÀ TRUY CẬP ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN, ĐƯỢC ZOHO CORPORATION (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “ZOHO”) CUNG CẤP CHO BẠN HOẶC ĐƠN VỊ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “BẠN” HOẶC “CỦA BẠN”), THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ “ĐIỀU KHOẢN”) NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG CỦA ZOHO. VIỆC SỬ DỤNG ZOHO CREATOR ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN, VUI LÒNG KHÔNG TIẾN HÀNH HOẶC SỬ DỤNG ZOHO CREATOR DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Dịch vụ

 • Zoho Creator là dịch vụ cho phép phát triển và truy cập ứng dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến. Zoho Creator cho phép tạo ứng dụng bằng các trường kéo và thả, bằng cách nhập trang tính, nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu Microsoft Access hoặc sử dụng mẫu ứng dụng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tập lệnh Deluge, ngôn ngữ lập trình độc quyền của Zoho Creator để tạo và thêm logic kinh doanh vào ứng dụng. Các ứng dụng này gồm ba thành phần: biểu mẫu, chế độ xem và báo cáo.

 • Zoho Creator cho phép chia sẻ các ứng dụng và thành phần với người dùng khác, công khai ứng dụng hoặc thành phần, đăng tải ứng dụng lên Kho ứng dụng Zoho và cài đặt ứng dụng từ Kho ứng dụng Zoho vào tài khoản Zoho Creator. Các điều khoản bổ sung áp dụng khi sử dụng Kho ứng dụng Zoho. Một khi đã đăng ứng dụng lên Kho ứng dụng Zoho hoặc cài đặt ứng dụng từ Kho ứng dụng Zoho vào tài khoản Zoho Creator, bạn được xem là đã chấp nhận Điều khoản sử dụng của Kho ứng dụng Zoho.

Truy cập Zoho Creator

Zoho Creator là một phần của bộ ứng dụng cộng tác và năng suất kinh doanh trực tuyến của Zoho (sau đây gọi là “Zoho Services”). Bạn có thể truy cập Zoho Creator bằng tài khoản thông thường cho mọi Zoho Services (sau đây gọi tắt là “Tài khoản Zoho”). Bạn cũng có thể truy cập các ứng dụng của mình thông qua giao diện lập trình ứng dụng do Zoho ("API") cung cấp.

Hạn chế sử dụng

Qua việc sử dụng Zoho Creator, bạn đồng ý rằng,

 • Các ứng dụng tạo bằng Zoho Creator có thể được bán hoặc cung cấp dưới dạng giải pháp kinh doanh chỉ thông qua Kho ứng dụng Zoho.

 • Bạn không được phép tạo ứng dụng cho nhiều tổ chức.

 • Chỉ khách hàng mới được thêm vào Cổng thông tin khách hàng chứ không phải nhân viên của tổ chức bạn.

Chia sẻ ứng dụng

 • Bạn có thể giữ một ứng dụng ở chế độ riêng tư hoặc công khai. Bạn cũng có thể giữ một phần ứng dụng ở chế độ riêng tư bằng cách giữ một số thành phần của ứng dụng ở chế độ riêng tư và công khai phần còn lại. Có thể chia sẻ các ứng dụng và thành phần riêng tư cho những người được bạn mời ("Người dùng chung"). Người dùng chung chỉ có thể truy cập các ứng dụng và thành phần riêng tư bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Zoho của họ. Nếu mời một người không có Tài khoản Zoho để truy cập các ứng dụng và các thành phần riêng tư, người đó sẽ chỉ có thể truy cập các ứng dụng riêng tư bằng cách tạo Tài khoản Zoho. Các ứng dụng và thành phần công khai cho phép mọi người truy cập mà không cần đăng nhập vào Tài khoản Zoho.

 • Bạn có thể chỉ định đặc quyền “nhà phát triển” cho những người được bạn mời (“Nhà phát triển”). Nhà phát triển có thể thay bạn tạo ứng dụng. Nhà phát triển cũng sẽ có đặc quyền sửa đổi, chia sẻ và công khai các ứng dụng do Nhà phát triển tạo cho bạn và các ứng dụng đã được bạn chỉ định đặc quyền nhà phát triển.

 • Người dùng chung và Nhà phát triển sẽ nắm giữ tất cả các đặc quyền được bạn chỉ định cho đến khi bạn thu hồi các đặc quyền truy cập đó. Bạn phải đảm bảo chỉ thu hồi các đặc quyền truy cập trong trường hợp đã hoàn thành mục đích mà đặc quyền truy cập được cấp.

 • Các ứng dụng công khai có thể được thu thập và lập chỉ mục bằng công cụ tìm kiếm. Bạn phải đảm bảo không vô ý công khai bất kỳ ứng dụng nào chứa thông tin mật.

Giới hạn sử dụng

Zoho có thể quy định giới hạn sử dụng, bao gồm số lượng ứng dụng, Người dùng chung, kích thước tập tin đính kèm và số lượng hồ sơ. Bạn hiểu rằng Zoho có thể cấm một hoạt động bất kỳ nếu vượt quá giới hạn sử dụng tương ứng dành cho hoạt động đó. Zoho có thể quy định giới hạn sử dụng thông qua API.

Quyền sở hữu

Zoho sở hữu tất cả quyền, quyền sở hữu và quyền lợi, bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ các thành phần và mọi công nghệ liên quan được Zoho Creator cung cấp (gọi chung là “Tư liệu Zoho”). Ngoại trừ quyền sử dụng hạn chế được cấp cho bạn theo Điều khoản, Zoho không cấp bất kỳ quyền, quyền sở hữu và quyền lợi nào đối với Tư liệu Zoho. Bạn có quyền sở hữu đối với mọi quyền sở hữu trí tuệ trong các ứng dụng do bạn phát triển theo quy định của quyền Zoho trong mọi Tư liệu Zoho cơ bản.

Bảo mật

 • Bạn hiểu rằng Zoho Creator chỉ là một nền tảng được sử dụng để tạo các ứng dụng cơ sở dữ liệu và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các ứng dụng do chính bạn phát triển. Đặc biệt, bạn hiểu rằng các lỗ hổng bảo mật có thể phát sinh từ logic kinh doanh và lỗi triển khai trong ứng dụng.

 • Nếu ứng dụng do một người nào đó phát triển thay bạn hoặc nếu cài đặt ứng dụng từ Kho ứng dụng Zoho, bạn phải đảm bảo ứng dụng đó được bảo mật tuyệt đối.

 • Bạn không được phá vỡ cơ chế xác thực và ủy quyền người dùng do Zoho Creator quy định bằng việc phát triển các cơ chế xác thực và ủy quyền người dùng riêng cho các ứng dụng và thành phần công khai.

Tấn công giả mạo

 • Bạn không được sử dụng Zoho Creator để tấn công giả mạo. Bạn hiểu rằng Zoho có thể chấm dứt Tài khoản Zoho nếu bạn sử dụng Zoho Creator để lấy bất kỳ thông tin đăng nhập, số thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, số tài khoản và mã bảo mật nào.

 • Zoho có quyền sàng lọc ứng dụng và thành phần có chứa các trường nhằm mục đích thu thập thông tin đăng nhập, số thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, số tài khoản và mã bảo mật. Tuy nhiên, Zoho sẽ không sàng lọc dữ liệu của bạn.

Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Zoho có quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng Zoho Creator. Sửa đổi Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực khi bạn sử dụng Zoho Creator kể từ sau khi công bố các sửa đổi này.