Biểu mẫu phụ

Các mối quan hệ một-nhiều trong ứng dụng của bạn: Sử dụng Biểu mẫu phụ

Thiết lập mối quan hệ 1-1 một cách đơn giản. Tất cả những gì bạn cần là một trường Tra cứu. Sau đây là một số thông tin có thể giúp bạn thiết lập các mối quan hệ một-nhiều trong tích tắc. Trong các mối quan hệ một-nhiều, sẽ có một biểu mẫu mẹ đại diện một bên của mối quan hệ và một biểu mẫu con đại diện nhiều bên của mối quan hệ. Biểu mẫu con được bao gồm dưới dạng một phần của biểu mẫu mẹ và được gọi là Biểu mẫu phụ.

Thêm Biểu mẫu phụ

Thêm một biểu mẫu khác vào biểu mẫu của bạn, tương tự như thêm trường

Thêm bản ghi con

Bạn có thể thêm bản ghi con gồm nhiều hàng cùng một lúc

Xem bản ghi con

Một giao diện kết hợp hiển thị cả bản ghi mẹ và bản ghi con tại một nơi

Các sự kiện Deluge cho Biểu mẫu phụ

Ngoài các nhiệm vụ thông thường, có hai nhiệm vụ mới, đặc biệt dành cho biểu mẫu phụ.

Thêm biểu mẫu phụ vào ứng dụng của bạn

Trong quá trình xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh dành cho doanh nghiệp, bạn sẽ nhận thấy nhu cầu sử dụng một mối quan hệ mẹ-con trong nhiều trường hợp. Biểu đồ phụ giúp bạn giải quyết nhu cầu này chỉ trong tích tắc. Trước tiên, xây dựng biểu mẫu con tương tự như mọi biểu mẫu thông thường khác và thêm vào tất cả các trường. Sau đó, tiến hành xây dựng biểu mẫu chính. Trong biểu mẫu chính, bạn cũng có thể thêm biểu mẫu phụ tương tự như thêm trường. Từ bảng bên trái, kéo và thả trường biểu mẫu phụ vào khu vực trình tạo biểu mẫu. Bạn có thể chọn một biểu mẫu con từ cùng ứng dụng hoặc từ một ứng dụng khác.

Thêm bản ghi con

Biểu mẫu phụ sẽ tự động được thêm vào biểu mẫu mẹ. Bạn có thể thêm nhiều bản ghi con vào biểu mẫu phụ chỉ với một thao tác. Trong chế độ truy cập, biểu mẫu phụ hiển thị trong một bố cục dạng bảng. Bạn có thể lần lượt thêm các bản ghi vào biểu mẫu phụ bằng cách nhấp vào liên kết “Thêm mới”. Mỗi bản ghi sẽ thêm một hàng mới vào bảng. Ngay cả khi đã thêm bản ghi, bạn vẫn có thể xóa hàng mà bạn không muốn thêm nữa. Không chỉ đối với biểu mẫu, khi bạn chỉnh sửa một bản ghi, bạn cũng có thể thêm các bản ghi con vào Biểu mẫu phụ.

Xem bản ghi con

Các bản ghi con sẽ hiển thị cùng với bản ghi mẹ tương ứng trong một giao diện kết hợp. Trong mỗi hàng, cùng với các bản ghi mẹ, tất cả bản ghi con liên quan sẽ hiển thị dưới dạng các liên kết. Nhấp vào liên kết để mở chi tiết của bản ghi con trong cửa sổ pop-up. Tóm tắt bản ghi của bản ghi mẹ hiển thị toàn bộ chi tiết của bản ghi mẹ cũng như của bản ghi con. Từ chế độ thiết kế hiển thị, người dùng có thể chọn trường cần hiển thị từ Biểu mẫu phụ trong giao diện kết hợp.

Các sự kiện Deluge cho Biểu mẫu phụ

Biểu mẫu phụ gồm hai sự kiện mới riêng: Về thêm hàng và Về xóa hàng. Sự kiện Về thêm hàng sẽ được kích hoạt khi một bản ghi con mới được thêm vào biểu mẫu mẹ. Tương tự, sự kiện Về xóa hàng sẽ được kích hoạt khi một bản ghi con bị xóa khỏi biểu mẫu mẹ. Ngoài đặt ra các quy tắc doanh nghiệp riêng trong các sự kiện này cho riêng biểu mẫu phụ, bạn cũng có thể sử dụng quy trình công việc cho các trường hiện có trong biểu mẫu phụ. Các thao tác được thực hiện khi một người dùng nhập giá trị vào các trường của biểu mẫu con có thể được quy định trong biểu mẫu mẹ.