Nuôi dưỡng danh bạ của bạn. Phát triển doanh nghiệp của bạn.

Tích hợp thư của bạn với Zoho ContactManager.

Quản lý danh bạ, theo dõi giao dịch, theo dõi các mục hành động và làm nhiều hơn nữa.

Bắt đầu - Miễn phí mãi mãi

Phân công nhiệm vụ và hoàn thành công việc

Phân công nhiệm vụ và lên kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo. Cải thiện năng suất của bạn bằng cách sử dụng các mẫu nhiệm vụ để chia sẻ thông lệ tốt nhất với nhóm của bạn.

Chia sẻ cập nhật với nhóm của bạn

Giao tiếp với đồng nghiệp của bạn ngay lập tức bằng cách sử dụng bảng tin để Giữ mọi người trên cùng một trang. Chia sẻ ý tưởng, hợp tác và đưa ra quyết định thông minh hơn.

Kết nối trên Ghi chú cá nhân

Tương tác với danh bạn của bạn trên Facebook và Twitter từ trong ứng dụng. Sử dụng trường tùy chỉnh để lưu trữ thông tin như môn thể thao yêu thích của địa chỉ liên lạc của bạn.

  • - Ovalle Silva, Quản trị viên kinh doanh

    "Zoho ContactManager khá thiết thực. Ý tôi là triết lý mà tôi thấy trong sản phẩm này là nó xoay quanh con người. Nó dễ sử dụng và dễ hiểu".