Mạng xã hội

  • Điều gì xảy ra khi tôi cấu hình tài khoản xã hội của mình?

    Khi tài khoản xã hội của bạn được cấu hình, bạn có thể xem tất cả các cập nhật xã hội của mình trong Trình quản lý danh bạ. Bạn cũng có thể xem hồ sơ xã hội của các địa chỉ liên lạc của bạn.

  • Tôi có thể ánh xạ hồ sơ xã hội của địa chỉ liên lạc không?

    Bạn có thể tra cứu hồ sơ xã hội của người liên lạc bằng họ tên của họ và ánh xạ cả hai, hồ sơ Facebook và Twitter.

  • Tôi có thể đăng lên Facebook/ Tweet từ Trình quản lý danh bạ không?

    Có. Bạn có thể đăng thông báo trạng thái trên Facebook và Tweet từ Trình quản lý danh bạ.