Báo cáo

  • Tôi có thể xuất tất cả dữ liệu liên quan đến danh bạ, công ty, giao dịch và nhiệm vụ từ Zoho ContactManager không?

    Có, bạn có thể xuất tất cả dữ liệu của mình từ phần báo cáo trong Zoho ContactManager.

  • Tôi có thể gửi email báo cáo không?

    Bạn có thể gửi email báo cáo theo định dạng HTML, PDF, Excel hoặc CSV.