Thanh toán

  • Tôi có thể nâng cấp, hạ cấp hoặc hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào?

    Bạn có thể nâng cấp, hạ cấp hoặc hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Bạn có thể quản lý đăng ký từ trang Thiết lập.

  • Điều gì xảy ra khi tôi hủy kích hoạt người dùng?

    Thông tin chi tiết về người dùng và dữ liệu liên quan sẽ không bị xóa khi bạn hủy kích hoạt người dùng. Tài khoản người dùng có thể được kích hoạt lại bất cứ lúc nào.

  • Làm cách nào tôi có thể thay đổi Người liên lạc chính được dùng trong tất cả hoạt động liên lạc?

    Thay đổi người liên lạc chính Bạn có thể thay đổi người liên lạc chính từ thiết lập tổ chức.