Thông tin chung

 • Dữ liệu sẽ được chia sẻ với đồng nghiệp của tôi như thế nào?

  Mọi dữ liệu trong Trình quản lý danh bạ đều có thể được chia sẻ dựa trên vai trò. Nhưng điều này không áp dụng cho mô-đun email và mạng xã hội.

 • Ai là quản trị viên?

  Quản trị viên sẽ có quyền thực hiện mọi hành động trong tổ chức. Không thể vô hiệu hóa tài khoản quản trị viên và ít nhất một người dùng phải là quản trị viên.

 • Có thể có nhiều quản trị viên không?

  Tổ chức của bạn có thể có nhiều quản trị viên. Bất cứ ai đăng ký trước từ tổ chức của bạn đều được chỉ định vai trò quản trị viên. Người đó có thể thêm các thành viên khác trong tổ chức làm người dùng hoặc chỉ định người dùng khác làm quản trị viên.

 • Làm cách nào để tôi cấp quyền truy cập cho quản trị viên?

  Cấp quyền truy cập quản trị viên Chỉ vai trò quản trị viên mới có thể cấp quyền truy cập quản trị viên cho người dùng khác. Để làm điều này, bạn sẽ phải truy cập trang chi tiết người dùng từ phần Thiết lập.

 • Người liên lạc chính có nghĩa là gì?

  Người liên lạc chính là người đăng ký làm người liên lạc và là đầu mối liên lạc duy nhất trong tổ chức. Tất cả thông tin liên quan đến thanh toán sẽ được gửi qua email cho người liên lạc chính. Một tổ chức chỉ có thể có một người liên lạc chính.