Bảng tin & Thông báo

 • Tôi có được thông báo về những gì đang xảy ra trong tổ chức của mình không?

  Bạn sẽ được thông báo về tất cả những diễn biến trong tổ chức mà bạn liên kết.

 • Tôi có thể chia sẻ cập nhật trạng thái với đồng nghiệp của mình không?

  Bạn có thể chia sẻ trạng thái của mình trực tiếp với một thành viên nhóm cụ thể bằng cách gắn thẻ thành viên nhóm của bạn hoặc với mọi người.

 • Tôi thấy gì trong bảng tin của mình?

  Bảng tin của tôi Bảng tin sẽ hiển thị cho bạn biết các cập nhật trạng thái được chia sẻ bởi người dùng trong tổ chức của bạn, thông tin về địa chỉ liên lạc, nhiệm vụ cần hoàn thành và các giao dịch. Bảng tin của bạn cũng hiển thị thẻ công việc hàng ngày.

 • Thẻ công việc hàng ngày là gì?

  Khi bạn đăng nhập, thẻ công việc hàng ngày nhắc nhở bạn về các nhiệm vụ trong ngày, nhiệm vụ quá hạn và giao dịch chờ xử lý trong tháng. Zoho ContactManager cập nhật thông tin này đều đặn.

 • Tôi có thể lọc bảng tin của mình không?

  Bạn có thể lọc bảng tin của bạn dựa trên các mô-đun (công ty, danh bạ, giao dịch và nhiệm vụ) bằng Trình quản lý danh bạ.

 • Tôi có thể đính kèm tập tin/ hình ảnh vào cập nhật trạng thái của mình không?

  Bạn có thể chia sẻ cập nhật trạng thái dưới dạng tin nhắn văn bản đơn giản hoặc cùng với hình ảnh và tập tin.