Email

 • Tôi có thể cấu hình địa chỉ email cá nhân của mình trong Zoho ContactManager không?

  Cấu hình email cá nhânMặc dù Zoho ContactManager chỉ cho phép bạn cấu hình một địa chỉ email nhưng bạn có thể thêm địa chỉ email cá nhân của mình dưới dạng tài khoản POP.

 • Tôi có thể chia sẻ email của mình không?

  Bạn có thể chia sẻ email của mình với tất cả người dùng trong tổ chức.

 • Điều gì xảy ra khi tôi chia sẻ email của mình?

  Khi email được chia sẻ, thành viên trong nhóm của bạn có thể xem các tương tác với danh bạ trong phần email.

 • Tất cả email của tôi sẽ được chia sẻ?

  Trừ khi có quy định khác, tất cả email của bạn sẽ được chia sẻ với người dùng khác trong tổ chức. Tuy nhiên, bạn có thể hạn chế chia sẻ email dựa trên tùy chọn miền.

 • Mẫu thư là gì?

  Mẫu thư là một thư định sẵn sẽ được gửi đến một giao dịch kinh doanh cụ thể hoặc một nhiệm vụ phải hoàn thành. Mẫu này giúp bạn không phải gõ thư mỗi lần.
  Mẫu thư là một bộ email định sẵn mà bạn có thể sử dụng để gửi trong quá trình thực hiện giao dịch kinh doanh. (hoặc) Một bộ email định sẵn được dùng để trao đổi thông tin với địa chỉ liên lạc của bạn trong quá trình thực hiện giao dịch kinh doanh. Bạn không cần phải gõ email của mình mỗi lần. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn mẫu và gửi đến địa chỉ liên lạc của bạn.

 • Tôi có được thông báo khi nhận được email mới không?

  Có, bạn sẽ được thông báo ngay lập tức mỗi khi bạn nhận được email mới.