Không chỉ các nhóm của bạn mà cả các ứng dụng của bạn cũng có thể kết nối với nhau.

Với tính năng tích hợp của Zoho Connect với các ứng dụng khác, bạn có thể tập hợp tất cả các thông báo từ các ứng dụng đó vào một trang duy nhất và truy cập từ nhóm Zoho Connect.

Bắt đầu


  categories

   Zoho Apps

   • Zoho Campaigns
    Zoho Campaigns
    Zoho Apps

    Track your campaign's performance by receiving real-time updates in Zoho Connect.

   • Site 24x7
    Site 24x7
    Zoho Apps

    Monitor the performance of your website by keeping a tab on its uptime and downtime.​

   • Zoho Calendar
    Zoho Calendar
    Zoho Apps

    Sync your Zoho Calendar and Zoho Connect events, and you'll never miss anything important.

   • Zoho Writer
    Zoho Writer
    Zoho Apps

    Use Writer's editor to instantly create, edit, and share documents with your team.

   • Zoho Show
    Zoho Show
    Zoho Apps

    Create and edit presentations together with your team.

   • Zoho Sheet
    Zoho Sheet
    Zoho Apps

    Sheet's powerful editor lets you easily work out your data, from within Zoho Connect.

   • Zoho Docs
    Zoho Docs
    Zoho Apps

    Upload files from your Zoho Docs account to posts and comments in Connect. You can also add them to the Files app within a group.

   • Zoho Cliq
    Zoho Cliq
    Zoho Apps

    Start a real-time team chat by creating Channels and keep the conversation going even when on the move.

   • Zoho Creator
    Zoho Creator
    Zoho Apps

    Use the Zoho Creator powered form builder to create intelligent forms and customize workflows.

   • Zoho ShowTime
    Zoho ShowTime
    Zoho Apps

    Easily deliver your presentations and training to your team by starting a ShowTime session.

   • Zoho Projects
    Zoho Projects
    Zoho Apps

    Add tasks to your Zoho Project portals directly from Connect and track their progress.

   • Zoho Flow
    Zoho Flow
    Zoho Apps

    Create custom integrations between Zoho Connect and 200+ business apps using Zoho Flow.

   Other Apps

   • appear.in
    appear.in
    Other Apps

    Bằng việc tận dụng tính năng tích hợp này, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi video ngay từ trong nhóm Zoho Connect.

   • Lucidchart
    Lucidchart
    Other Apps

    Tạo biểu đồ với nhóm của bạn từ trong Zoho Connect hoặc cung cấp các biểu đồ hiện có cho một nhóm Connect.

   • Pingdom
    Pingdom
    Other Apps

    Theo dõi thời gian website của bạn hoạt động, ngừng hoạt động và trở thành người đầu tiên phát hiện khi có vấn đề.

   • Trello
    Trello
    Other Apps

    Quản lý công việc mà không tốn công sức bằng cách tích hợp Trello với Zoho Connect và luôn giữ đúng tiến độ với các dự án của nhóm.​

   • Asana
    Asana
    Other Apps

    Xử lý nhiều dự án bằng cách nhận từ Asana các thông tin cập nhật tự động về những công việc liên quan đến dự án của nhóm và theo dõi các công việc đó từ trong Connect.​

   • Google Drive
    Google Drive
    Other Apps

    Không cần đăng nhập vào tài khoản Google, bạn vẫn có thể biết ngay khi các thay đổi được thực hiện trong thư mục Google Drive của bạn.​

   • Calendar
    Calendar
    Other Apps

    Mang theo lịch biểu bên mình bằng cách đồng bộ hóa các sự kiện trong Zoho Connect với lịch của Apple và Outlook.​

   • Nguồn cấp dữ liệu RSS
    Nguồn cấp dữ liệu RSS
    Other Apps

    Đọc mọi thứ từ blog và website mà bạn yêu thích bằng cách nhận thông tin cập nhật định kỳ trong Zoho Connect.​

   • Webhook đến
    Webhook đến
    Other Apps

    Dùng webhook để đăng tin nhắn từ các ứng dụng khác lên Zoho Connect.​

   • Webhook đi
    Webhook đi
    Other Apps

    Cập nhật những gì đang diễn ra trong Zoho Connect cho các ứng dụng khác.​

   • Zapier
    Zapier
    Other Apps

    Kết nối với hơn 750 ứng dụng bằng tính năng tích hợp này và dễ dàng chuyển thông tin giữa các ứng dụng của bạn.​

   Integrations through Zapier

   • Twitter
    Twitter
    Integrations through ZapierTìm hiểu thêm

    Đăng các lượt đề cập trên Twitter lên các bài đăng trên Zoho Connect.​

   • Slack
    Slack
    Integrations through ZapierTìm hiểu thêm

    Nhận các bài đăng mới trên Zoho Connect ở dạng tin nhắn trong Slack.​

   • Wordpress
    Wordpress
    Integrations through ZapierTìm hiểu thêm

    Thêm các bài đăng mới trong WordPress ở dạng nguồn cấp dữ liệu trên Zoho Connect.​

   • HubSpot
    HubSpot
    Integrations through ZapierTìm hiểu thêm

    Thêm các biểu mẫu mới được gửi trong HubSpot ở dạng bài đăng trên Zoho Connect.​

   • Gmail
    Gmail
    Integrations through ZapierTìm hiểu thêm

    Đăng nguồn cấp dữ liệu trong nhóm Zoho Connect của bạn để nhận thư mới trong Gmail