Tích hợp Cliq với Zendesk

Với tính năng nhắn tin và chia sẻ tập tin theo thời gian thực, các đại lý hỗ trợ sẽ đồng bộ với các nhóm khác trong tổ chức của bạn.

Cộng tác cho các đại lý hỗ trợ

Nhận thông báo về các yêu cầu được chỉ định, đang chờ xử lý và quan trọng và xem thông tin yêu cầu ngay trong cửa sổ chat của bạn.

Collaboration for support agents

Xem các yêu cầu đang mở của bạn trong Cliq

Việc biết một chút về khách hàng và câu hỏi của họ trước khi bạn muốn đưa ra giải pháp luôn có ích. Tìm và chia sẻ mọi yêu cầu Zendesk với tất cả các đồng nghiệp ngay từ cửa sổ chat của bạn.

View your open tickets in Cliq

Theo dõi những yêu cầu đang chờ xử lý

Không bao giờ để số lượng yêu cầu chờ xử lý đạt đến mức nghiêm trọng. Tìm và xem tất cả các yêu cầu đang chờ xử lý trong cửa sổ chat để bạn biết số yêu cầu còn lại.

Keep a tab on those pending tickets