Cộng tác cùng giải quyết yêu cầu với tích hợp Cliq - Zendesk

Với tính năng nhắn tin và chia sẻ tập tin theo thời gian thực, các đại lý hỗ trợ sẽ đồng bộ với các nhóm khác trong tổ chức của bạn.

Công cụ cộng tác dành cho nhân viên hỗ trợ

Tổ chức các cuộc hội thoại với đầy đủ ngữ cảnh và dữ liệu. Với lệnh /ticketdetails, bạn có thể xem thông tin yêu cầu ngay trong cửa sổ chat.

Công cụ cộng tác dành cho nhân viên hỗ trợ

Xem các yêu cầu đang mở của bạn trong Cliq

Việc biết một chút về khách hàng và câu hỏi của họ trước khi bạn muốn đưa ra giải pháp luôn có ích. Tìm và chia sẻ mọi yêu cầu Zendesk với tất cả các đồng nghiệp ngay từ cửa sổ chat của bạn.

Xem các yêu cầu đang mở của bạn trong Cliq

Theo dõi những yêu cầu đang chờ xử lý

Nhận thông báo về các yêu cầu được giao, đang chờ xử lý và quan trọng. Không bao giờ để số lượng yêu cầu chờ xử lý đạt đến mức nghiêm trọng. Bật thông báo từ Zendesk Bot để bạn luôn được cập nhật các yêu cầu mới được giao cho mình!

Theo dõi những yêu cầu đang chờ xử lý