ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG: 

(Ngoài TOU từ Zoho, sau đây là một vài điểm được đưa vào cho Zoho Cliq)

 • ZOHO CLIQ, DỊCH VỤ CHIA SẺ TẬP TIN VÀ TIN NHẮN TRỰC TUYẾN ĐƯỢC TẬP ĐOÀN ZOHO (SAU ĐÂY GỌI LÀ “ZOHO”) CUNG CẤP CHO BẠN HOẶC THỰC THỂ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN (SAU ĐÂY GỌI LÀ “BẠN” HOẶC “CỦA BẠN”), THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY (SAU ĐÂY GỌI LÀ “ĐIỀU KHOẢN”) NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ DỊCH VỤ CỦA ZOHO. SỬ DỤNG ZOHO CLIQ NGHĨA LÀ BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ IỀU KHOẢN CHUNG VỀ DỊCH VỤ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, ĐỪNG TIẾP TỤC HOẶC SỬ DỤNG ZOHO CLIQ THEO BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO.

 • Truy cập Zoho Cliq

  Zoho Cliq là một phần của bộ ứng dụng cộng tác, kinh doanh và năng suất trực tuyến của Zoho. Bạn có thể truy cập Zoho Cliq bằng cách sử dụng tài khoản chung của bạn cho tất cả các Dịch vụ của Zoho (sau đây gọi là “Tài khoản Zoho”).

 • Truy cập các Dịch vụ khác của Zoho

  Nhiều Dịch vụ của Zoho được tích hợp với Zoho Cliq. Tài khoản Zoho của bạn cũng cho phép bạn truy cập tất cả các Dịch vụ của Zoho ngay cả khi các Dịch vụ Zoho đó không tích hợp với Zoho Cliq. Việc sử dụng một số Dịch vụ Zoho này có thể yêu cầu bạn phả chấp nhận các điều khoản dịch vụ cụ thể cho các Dịch vụ Zoho đó (sau đây gọi là “Điều khoản cụ thể của dịch vụ”). Bạn phải đọc, hiểu và chấp nhận Điều khoản cụ thể của dịch vụ trước khi sử dụng Dịch vụ Zoho tương ứng.

 • Truy cập các ứng dụng của bên thứ ba được tích hợp với Zoho Cliq

  Nhiều ứng dụng của bên thứ ba (sau đây gọi là “(Các) Ứng dụng của bên thứ ba”) được tích hợp với Zoho Cliq. Zoho cũng tích hợp thêm các Ứng dụng của bên thứ ba với Zoho Cliq. Ngoài ra, các nhà phát triển bên thứ ba cũng tạo tích hợp cho Zoho Cliq và cho phép bạn sử dụng tích hợp với một khoản phí cụ thể hoặc đôi khi là miễn phí. Bạn có thể thanh toán cho việc sử dụng các tích hợp có trả phí trực tiếp cho nhà phát triển hoặc có thể thực hiện thông qua thanh toán Zoho. Tất cả các điều khoản và điều kiện được liệt kê bởi những nhà phát triển có thể yêu cầu bạn phải chấp nhận. Ngoài ra, việc truy cập và sử dụng Các ứng dụng của bên thứ ba có thể yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản dịch vụ và chính sách về quyền riêng tư áp dụng cho Các ứng dụng của bên thứ ba đó (sau đây gọi là “Điều khoản của bên thứ ba”). Bạn có trách nhiệm đọc và hiểu Các điều khoản của bên thứ ba trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Ứng dụng nào của bên thứ ba.

 • Quản trị viên và Người liên hệ chính

  Bạn sẽ là quản trị viên mặc định của tổ chức sử dụng Zoho Cliq do bạn tạo. Nếu bạn tham gia tài khoản Zoho Cliq theo lời mời nhận được từ ai đó, người đó sẽ là quản trị viên mặc định. Quản trị viên mặc định của tài khoản Zoho Cliq có thể chỉ định bất kỳ số lượng người dùng nào làm quản trị viên cho tài khoản Zoho Cliq đó hoặc thu hồi các đặc quyền của quản trị viên từ bất kỳ người dùng nào. Luôn phải có một người liên hệ chính cho tài khoản Zoho Cliq, người cũng phải là quản trị viên. Theo mặc định, quản trị viên đầu tiên là người liên hệ chính. Quản trị viên mặc định có thể chỉ định bất kỳ quản trị viên nào khác làm người liên hệ chính. Tất cả các giao tiếp liên quan đến tài khoản Zoho Cliq sẽ được gửi đến người liên hệ chính.

 • Khi sử dụng Zoho Cliq, bạn đồng ý rằng:

  1. Bạn sẽ không được tải lên bất kỳ nội dung nào khiêu dâm và/hoặc tục tĩu.
  2. Bạn sẽ không được tải lên bất kỳ nội dung nào không hợp pháp, không hợp lệ, gây thù hận, khuyến khích phân biệt chủng tộc hoặc khuyến khích phân biệt đối xử hoặc thù hận dựa trên sắc tộc.
  3. Bạn sẽ không được tải lên bất kỳ nội dung nào vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành.
  4. Bạn sẽ không được tải lên bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm quyền riêng tư và các quyền hợp pháp khác của người khác.
  5. Bạn sẽ không được tải lên bất kỳ nội dung nào được xem là thông tin bí mật và/hoặc thông tin cá nhân thuộc về bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
  6. Bạn sẽ không được tải lên bất kỳ nội dung nào khuyến khích các hoạt động nguy hiểm và bất hợp pháp
 • Giới hạn sử dụng cho Zoho Cliq

  Zoho có thể quy định giới hạn sử dụng dựa trên gói đăng ký do bạn chọn. Bạn phải đảm bảo rằng việc sử dụng của bạn nằm trong giới hạn sử dụng do Zoho quy định để tận dụng dịch vụ không bị gián đoạn. Bạn hiểu rằng Zoho có thể hạn chế một hoạt động nếu bạn đạt đến giới hạn sử dụng tương ứng với hoạt động đó. 

 • Sửa đổi điều khoản sử dụng

  Zoho có quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng của Zoho Cliq. Sửa đổi Điều khoản sử dụng có hiệu lực ngay khi bạn sử dụng Zoho Cliq sau khi công bố sửa đổi đó.