Gửi email tự động các bài viết trên blog.

Gửi tất cả các bài viết trên blog của bạn dưới dạng chiến dịch email đến người đăng ký ngay khi bạn viết và đăng bài. RSS Campaigns hỗ trợ bạn lên lịch và tạo các chiến dịch cho mỗi bài viết. Từ đó, email sẽ được tự động gửi đi. Bạn có thể tập trung hơn vào sáng tạo các bài viết trên blog của mình.

Gửi chiến dịch định kỳ.

1 lần/tháng hay 1 lần/tuần? Bạn có thể quyết định tần suất bạn muốn gửi các cập nhật blog đến người đăng ký. Bạn sẽ kết nối liên tục với người đăng ký của mình.

RSS Email

Đăng nội dung một lần duy nhất.

Bạn không phải lo lắng việc tạo nội dung riêng cho từng email. Feed Campaigns sẽ tự động lấy nội dung từ các bài viết trên blog mà bạn đã đăng.

RSS Tags

Viết blog với nội dung hấp dẫn hơn.

Bạn sẽ có báo cáo cho mỗi chiến dịch RSS đã gửi đi. Là một blogger, bạn có thể cải thiện nội dung blog dựa trên các kết quả chiến dịch.

RSS Campaign Report