Quy trình t? d?ng hóa email d? tùy bi?n tuong tác khách hàng 

T? chào m?ng d?i tu?ng liên h? d?n tuong tác v?i h? trong su?t hành trình, d? t?o ?n tu?ng t?t v? thuong hi?u, b?n nh?t d?nh ph?i có k? ho?ch phù h?p. Quy trình g?i email t? Zoho Campaigns giúp b?n xây d?ng chi?n lu?c hi?u qu? cho m?i nhu c?u ti?p th? qua email. Ch? c?n ch?n chi?n lu?c, cài d?t workflow và kích ho?t, tính nang t? d?ng hóa ti?p th? qua email s? lo li?u m?i vi?c còn l?i!

B?t d?u
campaigns-workflow-new-1

Don gi?n hóa quá trình t? d?ng hóa email b?ng các m?u workflow có s?n

B?n dang t? h?i làm th? nào d? v?ch ra k? ho?ch tuong tác hoàn h?o cho doanh nghi?p c?a b?n? Các m?u quy trình g?i email du?c thi?t k? s?n c?a Zoho Campaigns s? giúp công vi?c tr? nên d? dàng hon bao gi? h?t. T? nh?p môn ngu?i dùng d?n email theo dõi và chi?n d?ch tuong tác l?i, m?i th? c?n thi?t d?u n?m trong t?m tay. 

Ch?n t? m?u thi?t k? s?n

Thi?t k? quy trình g?i email b?ng trình t?o kéo và th?

B?n mu?n v?ch ra hu?ng di khác cho workflow c?a mình d?i v?i hành vi ngu?i dùng khác nhau? B?n luôn có th? tùy ch?nh b?ng trình t?o kéo và th?. Thêm hành d?ng và tin nh?n, xác d?nh cách th?c và th?i gian m?t liên h? nên du?c nh?p vào ho?c xóa kh?i workflow c?a b?n và nhi?u hon n?a. 

Xây d?ng hành trình logic

Nuôi du?ng d?a ch? liên h? b?ng các thông tin liên qua

Mang d?n cho d?a ch? liên h? nh?ng thông tin mà h? mong d?i trong m?i giai do?n c?a ph?u bán hàng. Xác d?nh quy trình ti?p th? email b?ng các y?u t? cho phép l?c và g?i email d?n ngu?i dang ký, gán di?m... d?a trên các tuong tác tru?c dó c?a h?. B?n cung có th? dua d? li?u lên Zoho CRM d? d?m b?o nhóm bán hàng c?a b?n luôn du?c thông báo v? ti?n trình c?a d?a ch? liên h?. 

Xem m?i khách hàng ti?m nang dang ho?t d?ng nhu th? nào

Tùy ch?nh workflow d?a trên ph?n ?ng c?a ngu?i nh?n

Tìm hi?u cách d?a ch? liên h? tuong tác v?i email c?a b?n và ph?c v? h? d?a trên s? thích và hành vi. Tính nang theo dõi tr? l?i t? Zoho Campaigns cho phép b?n theo dõi ph?n h?i c?a ngu?i nh?n chi?n d?ch và v?ch ra hành trình workflow riêng cho nh?ng ngu?i tr? l?i email. Qu?n lý các hành d?ng workflow có m?c tiêu nhu thêm vào m?t danh sách g?i thu khác, g?i m?t lo?t email du?c cá nhân hóa, gán di?m s?, v.v.

Xây d?ng hành trình logic

K?t n?i v?i d?i tu?ng c?a hàng thuong m?i di?n t?

Tích h?p v?i các d?ch v? nhu Zoho Commerce và Shopify d? g?i l?i nh?c tùy bi?n và email theo dõi mua hàng cho các d?a ch? liên h? trên c?a hàng tr?c tuy?n c?a b?n. Các m?u workflow d?i v?i vi?c b? l?i gi? hàng và theo dõi mua hàng r?t có ích cho các doanh nghi?p thuong m?i di?n t? vì giúp tang doanh thu, d?c bi?t là trong mùa l?.

Xem m?i khách hàng ti?m nang dang ho?t d?ng nhu th? nào

Tìm hi?u hi?u su?t c?a chi?n lu?c ti?p th? qua email

Dua workflow ti?p th? qua email vào hành d?ng và phân tích thành công c?a chi?n lu?c b?ng các báo cáo thu?ng xuyên. Nh?n thông tin chuyên sâu v? s? lu?ng d?a ch? liên h? du?c nh?p vào workflow c?a b?n, hành trình và ti?n trình trong workflow d? t?i uu hóa tuong tác t?t hon.

Xây d?ng hành trình logic

Ph?n m?m t? d?ng hóa ti?p th? báo cáo k?t qu?.

B?t d?u