Nâng cao hiệu quả tiếp thị qua email với ứng dụng Apple TV

Ứng dụng TV của Zoho Campaigns giúp bạn thuận tiện phân tích hiệu suất và sự tăng trưởng của tổ chức khi làm việc nhóm và linh động cộng tác tại nơi làm việc.

Xem video

Nâng cao hiệu quả tiếp thị qua email với ứng dụng TV

Xem trước chiến dịch

Xem bản ghi rõ ràng của tất cả các chiến dịch mà nhóm của bạn đã gửi với chỉ một thao tác cuộn.

Truy cập liên tục vào báo cáo

Tìm hiểu mỗi chiến dịch cộng hưởng với đối tượng như thế nào bằng báo cáo theo thời gian thực và dữ liệu phân tích. 

Phân tách kết quả thử nghiệm

Nếu bạn đã gửi một chiến dịch thử nghiệm A/B, hãy xem thử phiên bản nào vượt trội hơn và nhận một bản tóm tắt hiệu suất tổng hợp cho cả hai phiên bản.