Hiểu rõ hành vi của đối tượng với thử nghiệm A/B

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng cách xác định email nào cộng hưởng tốt nhất với đối tượng và thời điểm họ muốn đọc email nhất? Với Zoho Campaigns, bạn có thể sử dụng thử nghiệm A/B để gửi tin nhắn đúng thời điểm, gửi các phiên bản chiến dịch khác nhau đến những phân khúc đối tượng khác nhau và tìm hiểu tin nhắn nào đem về hiệu quả cao nhất.

BẮT ĐẦU

Hãy thử nghiệm các nhân tố khả biến khác nhau

Một chút thay đổi trong chiến dịch email có thể tạo nên tác động to lớn. Chọn một nhân tố khả biến trong chiến dịch để thử nghiệm, chẳng hạn như dòng tiêu đề, tên người gửi và địa chỉ email của người gửi hoặc nội dung tin nhắn và xem thử nhân tố nào nhận được phản hồi tốt nhất từ đối tượng của bạn.

Thu thập thông tin chuyên sâu từ các báo cáo

Báo cáo sẽ cho bạn biết các đối tượng tương tác như thế nào với mỗi phiên bản chiến dịch, từ đó, bạn có thể xác định được email mang về hiệu quả cao nhất để tiếp tục gửi đến những đối tượng còn lại. So sánh số người đã mở email của bạn và số người nhấp vào liên kết trong mỗi phiên bản chiến dịch.

Nắm quyền kiểm soát toàn bộ thử nghiệm

Chọn quy mô đối tượng và thời gian chạy thử nghiệm. Sau khi hoàn tất một thử nghiệm A/B, Zoho Campaigns có thể tự động gửi email đã mang về hiệu quả cao nhất đến những đối tượng còn lại của bạn. Hoặc phân tích các báo cáo bằng cách thủ công và gửi email mang về hiệu quả cao hơn đến những đối tượng còn lại trong danh sách gửi thư của bạn.