Tất cả nền tảng ở một nơi

Hoàn thành công việch dễ dàng bằng cách đồng bộ hóa lịch từ các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau với Zoho Calendar.

Khi Google Calendar hợp tác với Zoho Calendar

Bạn đang làm việc chặt chẽ trên Google Calendar? Đồng bộ hóa lịch cá nhân của bạn từ Google để sửa đổi các sự kiện và lời nhắc trên Google Calendar của mình ngay từ Zoho Calendar.

Khi Google Calendar hợp tác với Zoho Calendar

Có cái nhìn tốt hơn về kế hoạch của bạn

Đồng bộ hóa và truy cập lịch Outlook của bạn ngay từ Zoho Calendar. Chỉ cần tải xuống và cài đặt plug-in Microsoft Outlook từ Zoho Calendar để đồng bộ hóa.

Có cái nhìn tốt hơn về kế hoạch của bạn

Luôn theo dõi lịch trình của bạn mọi lúc

Bắt đầu