Nắm rõ Vai trò người dùng và Đặc quyền truy cập trong BugTracker

Chủ sở hữu cổng thông tin là người gán vai trò người dùng và cấp đặc quyền truy cập cho những người dùng khác. Các vai trò dự án khác nhau có thể được cấp cho người dùng bao gồm:

Chú ý:

Trang bên dưới chỉ hiển thị những vai trò và đặc quyền người dùng hiện có trong BugTracker. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật trang này.

Vai trò người dùng và đặc quyền truy cập trong Zoho BugTracker

Chủ sở hữu cổng thông tin

Chủ sở hữu cổng thông tin (Quản trị viên) là người có tất cả đặc quyền của một quản trị viên cùng với quyền bổ sung để truy cập quy trình nâng cấp/thanh toán, thay đổi url và chủ sở hữu cổng thông tin.

Quản trị viên

Quản trị viên là người có tất cả đặc quyền đối với một cổng thông tin bao gồm thêm vào dự án, thư mục mới, thêm/xóa người dùng, thêm/chỉnh sửa/xóa lỗi, tùy chỉnh và tự động hóa lỗi trong dự án.

Quản lý

Quản lý có tất cả đặc quyền ở cấp độ dự án như thêm dự án mới, tùy chỉnh và gán lỗi, sắp xếp tài liệu, thêm/xóa người dùng và quản lý diễn đàn.

Nhân viên

Nhân viên là người dùng bình thường làm việc trên dự án với đặc quyền giới hạn như truy cập tài liệu, báo cáo và xử lý lỗi, tải lên tài liệu trong dự án, đăng chủ đề trong diễn đàn.

Nhà thầu

Nhà thầu là người làm việc trên dự án trong một khoảng thời gian xác định. Sau khi hết thời hạn hợp đồng, quản trị viên sẽ thu hồi quyền truy cập dự án của nhà thầu.

Người dùng của khách hàng

Công ty hoặc tổ chức mà dự án được thực hiện cho họ. VD: Florence Capital. Người dùng có quyền truy cập xem tiến độ dự án từ công ty khách hàng. VD: dave@flncapital.com. Người dùng là khách hàng có thể xem lỗi do họ báo cáo hoặc được gán cho họ, xem tài liệu và chủ động tham gia thảo luận trên diễn đàn.