Điều chỉnh BugTracker sao cho phù hợp với ý bạn.

Các tính năng của BugTracker không phải là cố định. Bạn có thể tùy chỉnh chúng sao cho phù hợp với nhu cầu dự án của bạn, nhiều hay ít tùy bạn. Dưới đây là một vài trong số các tùy chỉnh có thể thực hiện.

Trường tùy chỉnh.

Theo dõi lỗi theo cách bạn muốn. Chỉnh sửa và sắp xếp lại các trường mặc định hoặc tạo các trường mới như trường văn bản, số hoặc ngày để giúp phân loại lỗi dễ dàng hơn.

Tùy chỉnh trạng thái lỗi và thiết lập workflow của riêng bạn.

Workflow xác định trạng thái tiến triển tiếp theo của lỗi. Tùy chỉnh cả trạng thái và workflow bằng cách chỉnh sửa chúng hoặc tạo mới từ đầu.

Ghi lại lỗi tại chỗ.

Nhập lỗi từ các trang web bên ngoài vào Zoho BugTracker bằng Biểu mẫu web đến lỗi (Web-to-Bug). Nếu bạn sử dụng các trình theo dõi lỗi khác, bạn cũng có thể nhập các lỗi đó dưới dạng tập tin csv.

Liên kết lỗi để giải quyết chúng. 

Thường xuyên còn hơn không, lỗi phát sinh dưới dạng gói. Có nhiều hồ sơ về cùng một sự cố? Liên kết chúng dưới dạng Bản sao. Một lỗi phụ thuộc vào việc kết thúc một lỗi khác? Liên kết chúng dưới dạng Phụ thuộc và đảm bảo như nhau. Sử dụng nhiều loại liên kết định sẵn hoặc tạo liên kết của riêng bạn để liên kết các lỗi và giải quyết chúng một cách trơn tru.

Tùy chỉnh các mẫu email của BugTracker.

Tạo các mẫu của riêng bạn để tạo email tự động cho thông báo và SLA cá nhân hơn. Soạn thảo email của riêng bạn và chèn phần giữ chỗ để chúng bao gồm thông tin chính xác mà bạn muốn đội ngũ hoặc khách hàng của bạn biết.