Duy trì an toàn và bảo mật cho mã của bạn với Bitbucket

Bạn có muốn lưu trữ mã nguồn của mình, quản lý và khắc phục lỗi trực tuyến? Nếu câu trả lời của bạn là "Có", thì điều này là dành cho bạn. Tích hợp Bitbucket mới cho phép bạn lưu trữ và quản lý kho Git và Mercurial của bạn, xem các cam kết nguồn và thực hiện thay đổi mã ngay từ trong Zoho BugTracker.

Luôn đồng bộ với đội ngũ của bạn

Dễ dàng liên kết các kho mã nguồn của bạn được lưu trữ trong Bitbucket vào Zoho ngay lập tức. Giúp đội ngũ của bạn thấy ngay các thay đổi mã và tiến hành công việc dựa trên đó từ bất cứ đâu ngay trong Zoho BugTracker.

Kết nối dịch vụ

Xem thay đổi mã của bạn

Mã đăng ký trong Bitbucket được hiển thị dưới dạng tập hợp thay đổi (changeset) trong BugTracker. Và điểm hay nhất chính là trong khi thực hiện thay đổi, nếu bạn đã xác định ID lỗi trong Bitbucket, nó sẽ tự động được liên kết với lỗi cụ thể đó trong Zoho.

Tập hợp thay đổi

Kiểm soát những gì đang diễn ra

Tìm hiểu về các thay đổi kho lưu trữ mới nhất và kiểm soát những gì đang diễn ra trong dự án của bạn. Bạn cũng có thể xem các thay đổi mã gần đây dưới dạng tập hợp thay đổi đối với dự án trong vài giây.

Cam kết trong Bitbucket

Thảo luận về thay đổi với các cam kết

Thảo luận về thay đổi mã nguồn, thực hiện sửa đổi, và nhận được sự chấp thuận từ đội ngũ của bạn. Ngoài ra, việc này cũng giúp bạn có được thông tin rõ ràng về tiến độ lỗi và đảm bảo bạn khắc phục lỗi nhanh.

Chế độ xem tập hợp thay đổi trong Bugtracker