Yêu cầu hệ thống

Để tiến hành các phiên hỗ trợ từ xa/ truy cập không giám sát - thiết bị đầu cuối của kỹ thuật viên:

Hệ điều hành

Windows
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2, SP3, Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2012, 2012 R2, 2016.

Mac OS
Macintosh OS 10.6 trở lên.

Linux
Linux - Tất cả các phiên bản (bao gồm hệ điều hành Raspberry Pi)

Android
Lollipop 5.0 trở lên.

iOS
Phiên bản 9.0 trở lên (Tương thích với iPhone, iPad và iPod touch).

Chrome OS
Chrome phiên bản 16.0 trở lên.

Trình duyệt web

Microsoft Edge, Firefox 11.0 trở lên, Google Chrome 16.0 trở lên, Opera 12.1 trở lên, Safari 7.0 trở lên.

Băng thông

Tối thiểu 128 kbps (khuyến nghị 256 kbps trở lên).

Để tham gia phiên hỗ trợ từ xa - thiết bị đầu cuối của khách hàng:

Hệ điều hành

Windows
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2012, 2012 R2, 2016.

Linux
Ubuntu 14.04 trở lên, Red Hat Enterprise Linux 6 trở lên, Cent OS 6 trở lên, Debian 7 trở lên, Raspberry Pi OS, Linux Mint 13 trở lên.

Mac OS
Macintosh OS 10.9 trở lên.

Android
Lollipop 5.0 trở lên.

iOS
Phiên bản 11.0 trở lên

Chrome OS
Phiên bản 16.0 trở lên.

Trình duyệt web

Internet Explorer 11 trở lên, Firefox 27 trở lên, Google Chrome 30 trở lên, Opera 12.1 trở lên, Safari 7.0 trở lên, Microsoft Edge.

Băng thông

Tối thiểu 128 kbps (khuyến nghị 256 kbps trở lên).

Để thiết lập quyền truy cập không giám sát - Đầu cuối máy tính từ xa:

Hệ điều hành

Windows
Windows 10, 8.1, 8, 7,Vista, XP SP3, Windows Server 2003(SP 3 and above), 2003 R2, 2008, 2012, 2012 R2, 2016.

Mac OS
Macintosh OS 10.9 trở lên.

Android
Lollipop 5.0 trở lên.

Linux
Linux - Tất cả các phiên bản (bao gồm hệ điều hành Raspberry Pi)

Lưu ý: Để thiết lập quyền truy cập không giám sát trong máy tính Linux, hãy đảm bảo rằng hệ thống X Window được bật trên máy tính không giám sát.

Trình duyệt web

Safari 7.0 trở lên, Internet Explorer 11 trở lên, Firefox 27 trở lên, Google Chrome 30 trở lên, Microsoft Edge.

Băng thông

Tối thiểu 128 kbps (khuyến nghị 256 kbps trở lên).

Lưu ý:
Chrome OS không được hỗ trợ.