ข้อกำหนดในการให้บริการ

แก้ไขเมื่อ: 19 มีนาคม 2015
วันที่บังคับใช้: 19 เมษายน 2015

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณหรือนิติบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ") และ ZOHO CORPORATION (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Zoho") เพื่อกำกับดูแลการใช้งานซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจและการทำงานร่วมกันทางออนไลน์ของ ZOHO SUITE

ส่วนประกอบของข้อตกลงนี้

ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดทั่วไป") รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเฉพาะ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดบริการเฉพาะ") หากมี ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดบริการเฉพาะจะถูกเรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด" ในกรณีที่ข้อกำหนดทั่วไปขัดแย้งกับข้อกำหนดบริการเฉพาะ เราจะบังคับใช้ข้อกำหนดบริการเฉพาะ

การยอมรับข้อกำหนด

คุณจะต้องบรรลุนิติภาวะก่อน จึงจะสามารถทำข้อตกลงเพื่อยอมรับข้อกำหนดได้ โดยคุณไม่สามารถใช้บริการของเราได้ หากยังไม่ยอมรับข้อกำหนดทั่วไป คุณไม่สามารถใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดบริการเฉพาะได้ หากยอมรับเพียงข้อกำหนดทั่วไปแต่ไม่ยอมรับข้อกำหนดบริการเฉพาะ คุณสามารถยอมรับข้อกำหนดได้โดยทำเครื่องหมายที่ช่องหรือคลิกที่ปุ่มยอมรับข้อกำหนด หรือทำการยอมรับผ่านการใช้บริการจริง

คำอธิบายของบริการ

เรามีบริการต่างๆ สำหรับการทำงานร่วมกันรวมถึงการจัดการแบบออนไลน์ ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลคำ สเปรดชีท เครื่องมือนำเสนอ เครืองมือสร้างแอปพลิเคชันฐานข้อมูล ไคลเอ็นต์อีเมล ไคลเอ็นต์แชท เครื่องมือจัดระเบียบ แอปพลิเคชันจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ และแอปพลิเคชันจัดการโครงการ ("บริการ" หรือ "บริการต่างๆ") คุณอาจใช้บริการเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและทางธุรกิจ หรือใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในองค์กรที่คุณเป็นตัวแทน คุณอาจเชื่อมต่อกับบริการต่างๆ ได้โดยใช้เบราเซอร์อินเทอร์เน็ตที่รองรับบริการต่างๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้บริการต่างๆ คุณสามารถสร้างและแก้ไขเนื้อหาด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ และคุณสามารถเผยแพร่และแบ่งปันเนื้อหาดังกล่าวได้ ในกรณีที่คุณต้องการดำเนินการดังกล่าว

การสมัครรับบริการเบต้า

เราอาจให้บริการบางประเภทในระยะเบต้าแบบปิดหรือแบบเปิด ("บริการเบต้า" หรือ "บริการเบต้าต่างๆ") เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบและประเมินผล คุณยอมรับว่าเรามีสิทธิ์และดุลพินิจในการกำหนดระยะเวลาทดสอบและประเมินผลบริการเบต้าแต่เพียงผู้เดียว เราจะเป็นผู้ตัดสินความสำเร็จของการทดสอบดังกล่าว รวมถึงเป็นผู้ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงบริการเบต้าให้เป็นบริการเชิงพาณิชย์แต่เพียงผู้เดียว คุณจะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการสมัครใช้งานเพื่อใช้บริการแบบชำระเงินอันเป็นผลจากการสมัครใช้งานบริการเบต้า เราสงวนสิทธิ์ในการยุติบริการเบต้าใดๆ แบบทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้และเป็นครั้งคราว ชั่วคราว หรือถาวรโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบก็ได้ คุณยอมรับว่า Zoho จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามได้รับอันเกี่ยวข้องกับ เกิดขึ้นจาก หรือส่งผลจากการแก้ไข การระงับ หรือการยุติการให้บริการเบต้าไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

การแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการ

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าผ่านประกาศการให้บริการ หรือผ่านการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลหลักของคุณ ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอย่างมีนัยสำคัญซึ่งส่งผลต่อสิทธิ์ของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยเราจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลหลักของคุณ คุณสามารถยุติการใช้บริการได้โดยแจ้งให้ Zoho ทราบผ่านทางอีเมลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อกำหนดซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิ์ในการใช้บริการของคุณ หากยุติตามกรณีดังกล่าว คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้าในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้คืน เราจะถือว่าการที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากวันที่มีผลเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเป็นการยอมรับข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าว

ภาระผูกพันในการสมัครใช้งาน

คุณต้องสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้โดยระบุข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการเข้าถึงหรือใช้บริการ หากคุณเป็นตัวแทนขององค์กร และต้องการใช้บริการเพื่อการใช้งานภายในบริษัท เราขอแนะนำให้คุณและผู้ใช้รายอื่นๆ ทั้งหมดในองค์กรของคุณสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้โดยให้ข้อมูลติดต่อบริษัทของคุณ ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณใช้ที่อยู่อีเมลของบริษัท คุณยอมรับที่จะ ก) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณเองตามที่ได้รับแจ้งจากขั้นตอนการสมัครใช้งาน; และ ข) รักษาและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับระหว่างการสมัครใช้งานโดยทันทีเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน หากคุณให้ข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน หรือในกรณีที่ Zoho มีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน Zoho อาจยุติบัญชีผู้ใช้ของคุณและปฏิเสธการให้บริการทั้งหมดในปัจจุบันหรือในอนาคต

ผู้ดูแลระบบและบัญชีองค์กร

เมื่อคุณสมัครใช้งานบัญชีสำหรับองค์กร คุณอาจทำการระบุผู้ดูแลระบบได้อย่างน้อยหนึ่งคน ผู้ดูแลระบบจะมีสิทธิ์ในการกำหนดค่าบริการตามความต้องการของคุณ รวมถึงการจัดการผู้ใช้ปลายทางในบัญชีองค์กรของคุณ ในกรณีที่บัญชีองค์กรของคุณถูกสร้างขึ้น และได้ทำการกำหนดค่าโดยบุคคลที่สามภายใต้นามของคุณ และมีแนวโน้มว่าบุคคลที่สามนั้นๆ จะถือครองบทบาทผู้ดูแลระบบให้กับองค์กรของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำข้อตกลงที่เหมาะสมกับบุคคลที่สามนั้นๆ โดยระบุบทบาทและข้อจำกัดของบุคคลนั้นๆ ในฐานะผู้ดูแลระบบของบัญชีองค์กรของคุณ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อ i) การรักษาความลับของรหัสผ่านบัญชีองค์กรของคุณ ii) การแต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการบัญชีองค์กรของคุณ และ iii) ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีองค์กรของคุณสอดคล้องกับข้อตกลงนี้ คุณเข้าใจว่า Zoho ไม่รับผิดชอบต่อการบริหารบัญชีและการจัดการบริการภายในองค์กรต่างๆ ให้กับคุณ

คุณต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรของคุณจะไม่สูญเสียการควบคุมบัญชีผู้ดูแลระบบไป คุณอาจระบุขั้นตอนการกู้คืนสิทธิ์การควบคุมเพื่อปฏิบัติตามในกรณีที่สูญเสียการควบคุมบัญชีผู้ดูแลระบบดังกล่าว โดยส่งอีเมลไปที่ legal@zohocorp.com พร้อมชี้แจงว่ากระบวนการนี้ได้รับการยอมรับจาก Zoho ในกรณีที่ไม่มีการระบุขั้นตอนการกู้คืนสิทธิ์การควบคุม Zoho อาจมอบการควบคุมบัญชีผู้ดูแลระบบให้กับบุคคลซึ่งสามารถแสดงหลักฐานที่แสดงการอนุญาตให้ดำเนินการในนามขององค์กรกับ Zoho ได้ คุณตกลงที่จะไม่ให้ Zoho รับผิดชอบต่อผลของการดำเนินการใดๆ ที่ Zoho ได้กระทำต่อกรณีดังกล่าวโดยสุจริตใจ

ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ Zoho ผ่านทางบริการจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Zoho การเลือกใช้บริการของคุณถือเป็นการบ่งชี้ว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Zoho คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีผู้ใช้ของคุณ และยินยอมที่จะแจ้งให้เราทราบถึงการใช้บัญชีผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทันที โดยส่งอีเมลไปที่ accounts@zohocorp.com หรือติดต่อผ่านโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ใดๆ ที่ระบุไว้บน https://www.zoho.com/contact.html. เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมากจากการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานบัญชีผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกรณีอื่นๆ

การสื่อสารจาก Zoho

บริการอาจประกอบด้วยการสื่อสารบางประเภทจาก Zoho เช่น ประกาศการให้บริการ ข้อความการดูแลระบบ และจดหมายข่าว คุณทราบดีว่าการสื่อสารเหล่านี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการ เนื่องจากเรามีนโยบายที่จะมอบความเป็นส่วนตัวเต็มรูปแบบให้กับคุณ เราจึงมีตัวเลือกให้คุณเลือกไม่รับจดหมายข่าวจากเรา อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับข้อความประกาศเกี่ยวกับบริการและข้อความการดูแลระบบได้

การร้องเรียน

ในกรณีที่เราได้รับการร้องเรียนจากบุคคลใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้บริการของคุณ เราจะส่งคำร้องเรียนไปยังที่อยู่อีเมลหลักในบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณต้องตอบสนองต่อคำร้องเรียนด้วยตนเองภายใน 10 วันนับจากวันที่คุณได้รับคำร้องเรียนที่เราส่งไปให้ และคุณต้องคัดลอก Zoho เข้าไปในการสื่อสารด้วย ในกรณีที่คุณไม่ตอบสนองต่อคำร้องเรียนภายใน 10 วันนับจากวันที่เราส่งอีเมลถึงคุณ เราอาจเปิดเผยชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณแก่ผู้ร้องเรียนเพื่อให้สามารถดำเนินการทางกฎหมายกับคุณได้ คุณทราบดีว่าการไม่ตอบสนองต่อคำร้องเรียนภายใน 10 วันจะถือเป็นการยินยอมให้ Zoho เปิดเผยข้อมูลชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณแก่ผู้ร้องเรียน

ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

บริการต่างๆ อยู่ภายใต้แผนการสมัครใช้งานตามช่วงระยะเวลาต่างๆ คุณสามารถชำระเงินสำหรับแผนการสมัครใช้งานที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปีได้ด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น การสมัครใช้งานของคุณจะได้รับการต่ออายุอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครใช้งานในแต่ละครั้ง เว้นแต่คุณจะทำการดาวน์เกรดแผนการสมัครใช้งานแบบชำระเงินของคุณลงเป็นแผนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย หรือได้แจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งาน เมื่อดำเนินการต่ออายุอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานจะหักจากบัตรเครดิตที่คุณใช้ครั้งล่าสุด เรามีตัวเลือกให้คุณทำการเปลี่ยนรายละเอียดการชำระเงิน ในกรณีที่คุณต้องการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการต่ออายุผ่านบัตรเครดิตใบอื่น ในกรณีที่คุณไม่ต้องการต่ออายุการสมัครใช้งาน คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันต่ออายุ หากคุณไม่ได้ทำการดาวน์เกรดเป็นแผนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ได้แจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ประสงค์ที่จะต่ออายุการสมัครใช้งาน เราจะสันนิษฐานว่าคุณได้อนุญาตให้ Zoho เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานจากบัตรเครดิตที่คุณใช้ครั้งล่าสุด โปรดคลิกที่นี่เพื่อศึกษานโยบายการคืนเงินของเรา

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงราคาของบริการหรือเรียกเก็บค่าบริการจากบริการปัจจุบันที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในบางครั้ง ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจะไม่มีการเรียกเก็บจนกว่าจะหมดอายุรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของคุณ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้บริการใดๆ จนกว่าคุณจะเลือกใช้แผนการสมัครใช้งานแบบชำระเงิน

ข้อจำกัดในการใช้งาน

นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดในข้อตกลงนี้ คุณจะไม่: (i) โอนบริการหรือให้บุคคลที่สามใช้บริการ; (ii) ให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน; (iii) ใช้ลิงก์ของบุคคลที่สามเพื่อไปยังเว็บไซต์โดยไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์ของพวกเขา&; (iv) โพสต์ลิงก์ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือใช้โลโก้ ชื่อบริษัท ฯลฯ ของพวกเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน; (v) เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว; (vi) ใช้บริการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย การหยุดทำงาน การทำงานหนักเกินควร ความบกพร่องหรืออันตรายต่อเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และทรัพยากรของ Zoho; (vii) ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น รัฐ ชาติ หรือระหว่างประเทศ; และ (viii) สร้างอัตลักษณ์อันเป็นเท็จเกี่ยวกับตัวตนหรือที่มาของการสื่อสารเพื่อหลอกลวงบุคคลใดๆ

การสแปมและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

คุณตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาการรับส่งข้อมูลของคุณผ่านบริการต่างๆ แต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการต่างๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือการส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย สบประมาท เป็นการกลั่นแกล้ง ทำให้เสียชื่อเสียง รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ล่วงละเมิด ข่มขู่ คุกคาม หยาบคาย อนาจาร ลามกหรืออาจไม่เหมาะสม โจมตีศาสนา สนับสนุนการเหยียดผิว มีไวรัส หรือรหัสที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ละเมิดหรืออาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ต่างๆ ของผู้อื่น คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการต่างๆ เพื่อส่ง "อีเมลขยะ" "สแปม" "จดหมายลูกโซ่" "ฟิชชิ่ง" หรืออีเมลไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมาก เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงบริการต่างๆ ของคุณ ในกรณีที่มีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่าคุณได้ใช้บริการเพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

นโยบายบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช้งาน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ชำระเงิน ซึ่งไม่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 120 วัน ในกรณีที่มีการยกเลิก ข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวจะถูกลบออกไปด้วย เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการยกเลิกดังกล่าว และให้ตัวเลือกในการสำรองข้อมูลของคุณ นโยบายการลบข้อมูลอาจถูกนำมาใช้กับบริการใดๆ หรือบริการทั้งหมด บริการแต่ละบริการจะถือเป็นบริการที่เป็นอิสระและแยกออกจากกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งาน กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ากิจกรรมในบริการหนึ่งๆ ไม่เพียงพอที่จะรักษาบัญชีผู้ใช้ของคุณในบริการอื่นๆ ที่เปิดใช้งานอยู่ไว้ได้ ในกรณีที่บัญชีมีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งราย บัญชีดังกล่าวจะไม่ถูกนับว่าไม่มีการใช้งาน หากยังมีผู้ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งคน

กรรมสิทธิ์ของข้อมูล

เราเคารพสิทธิ์ของคุณในการเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณได้สร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ คุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณได้สร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ การใช้บริการของคุณจะไม่ให้ลิขสิทธิ์กับ Zoho ในการใช้งาน ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน แก้ไข เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่คุณได้สร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการค้า การตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันของ Zoho เว้นแต่คุณจะอนุญาต แต่คุณยินยอมให้ Zoho เข้าถึง คัดลอก แจกจ่าย จัดเก็บ ส่งผ่าน จัดรูปแบบ แสดงต่อสาธารณชน และดำเนินการต่อเนื้อหาในบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยสาธารณะแต่เพียงผู้เดียว เพื่อวัตถุประสงค์ตามความจำเป็นในการให้บริการแก่คุณ

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

คุณสามารถส่งผ่านหรือเผยแพร่เนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้บริการต่างๆ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงผลที่ตามมาจากการส่งหรือเผยแพร่เนื้อหาแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งอาจได้รับการรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีโดยใช้เครื่องมือค้นหา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ทำให้เนื้อหาส่วนตัวถูกเผยแพร่เป็นแบบสาธารณะโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื้อหาใดๆ ที่คุณอาจได้รับจากผู้ใช้รายอื่นๆ ในบริการจะถูกจัดส่งให้แก่คุณเพื่อใช้เป็นข้อมูลและการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น และคุณยินยอมที่จะไม่ใช้งาน คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งผ่าน ออกอากาศ แสดง ขาย จดลิขสิทธิ์ หรือใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าว ในระหว่างการใช้งานบริการใดๆ หากคุณพบเนื้อหาใดๆ ที่มีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือคุณลักษณะการป้องกันการคัดลอกใดๆ คุณตกลงที่จะไม่ลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือปิดใช้งานคุณลักษณะการป้องกันการคัดลอกดังกล่าวตามแต่กรณี ในกรณีที่คุณทำให้เนื้อหาใดๆ ที่มีลิขสิทธิ์หรืออาจมีลิขสิทธิ์สามารถใช้งานได้ในบริการใดๆ คุณยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอม การอนุมัติ หรือการอนุญาตตามแต่กรณีจากทุกบุคคลที่อาจเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ในเนื้อหาดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้งานเนื้อหาในลักษณะดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การที่คุณทำให้เนื้อหาใดๆ ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นใช้งานได้ คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่า Zoho จะมีสิทธิ์ในการบล็อกการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวที่คุณให้อนุญาต หาก Zoho ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าเนื้อหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เมื่อคุณใช้บริการใดๆ และทำการส่งหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ โดยใช้บริการดังกล่าว เราจะถือว่าคุณได้ยินยอมโดยชัดแจ้งในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามในเนื้อหาดังกล่าวโดยตัวแทนที่ Zoho กำหนดไว้เพื่อจุดประสงค์นี้

สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องผิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามในเนื้อหาที่ถูกส่งหรือเผยแพร่โดยใช้บริการ โปรดคลิกที่นี่

หากคุณต้องการประท้วงการบล็อกหรือการลบเนื้อหาใดๆ โดย Zoho คุณสามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุไว้ที่นี่

แอปพลิเคชันและไฟล์ตัวอย่าง

Zoho อาจมอบแอปพลิเคชันและไฟล์ตัวอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเป็นไปได้ในการใช้งานบริการในรูปแบบเฉพาะทางอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ซึ่งอยู่ในแอปพลิเคชันและไฟล์ตัวอย่างดังกล่าวจะเป็นข้อมูลแบบสุ่ม Zoho จะไม่มีการรับประกันความถูกต้อง คุณประโยชน์ ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือแอปพลิเคชันและไฟล์ตัวอย่างทั้งในแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย

เครื่องหมายการค้า

Zoho โลโก้ของ Zoho ชื่อของแต่ละบริการ และโลโก้ของบริการเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของ ZOHO Corporation คุณยินยอมที่จะไม่แสดงหรือใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ของ Zoho โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Zoho

คำสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและยอมรับว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการจะให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่และมีอยู่ ZOHO ปฏิเสธการรับประกันทุกประเภท ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการทำกำไรและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ZOHO ไม่รับประกันว่าบริการจะไม่หยุดชะงัก ทำงานได้ทันท่วงที ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด การใช้เนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านการใช้บริการจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ไร้สาย หรือข้อมูลที่เป็นผลมาจากการใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว คุณจะไม่ได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าจาก ZOHO โดยพนักงานของ ZOHO หรือตัวแทนจะต้องสร้างการรับประกันใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเอง

ข้อจำกัดในการรับผิด

คุณยอมรับว่า ZOHO จะไม่รับผิดต่อเหตุการณ์ใดๆ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุบังเอิญ เหตุโดยอ้อม เหตุการณ์พิเศษ บทลงโทษ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นๆ หรือการสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือการสูญเสียอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือสืบเนื่องมาจากการใช้งานหรือความไร้ความสามารถในการใช้บริการของคุณ แม้ว่า ZOHO ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ZOHO ไม่รับผิดชอบเหตุการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าค่าธรรมเนียมที่คุณได้จ่ายให้กับบริการดังกล่าว

ค่าสินไหมทดแทน

คุณยินยอมที่ให้ความคุ้มครองและป้องกันอันตรายแก่ Zoho เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ซัพพลายเออร์ รวมถึงพันธมิตร ทั้งจากและต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมไปถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องใดๆ ซึ่งคุณได้ใช้บริการในลักษณะการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น การละเมิดกฎหมายใดๆ การฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนด หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ เว้นแต่การใช้งานดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก Zoho แล้ว

อนุญาโตตุลาการ

การโต้เถียงหรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดจะถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามกฎอนุญาโตตุลาการทางการค้าของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association - AAA) การโต้เถียง หรือข้อพิพาทใดๆ จะต้องได้รับการตัดสินตามตัวบุคคล และจะไม่รวมอยู่ในอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่มีการเรียกร้องสิทธิ์หรือข้อพิพาทใดๆ ของอีกฝ่ายหนึ่ง การตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถแก้ไขได้ การอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการในรัฐแคลิฟอร์เนีย และการตัดสินเกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจเข้าสู่ศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจศาลได้ แม้จะมีข้อขัดแย้งใดๆ ก็ตาม Zoho อาจรับคำสั่งศาลหรือการชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นธรรมจากศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจศาลเมื่อใดก็ได้

การระงับและการยุติการใช้งาน

เราอาจระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือปิดการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่เราสงสัยว่ากิจกรรมในบริการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยขยายระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งาน หรือได้รับคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ หากต้องการคัดค้านการระงับหรือการปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ โปรดติดต่อมาที่ legal@zohocorp.com ภายในสามสิบวันหลังได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการระงับบัญชี เราอาจยุติบัญชีผู้ใช้ที่ถูกระงับหรือถูกปิดหลังจากผ่านไปสามสิบวัน อีกทั้ง เราจะยุติการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณตามคำขอของคุณ

นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณรวมถึงปฏิเสธการให้บริการ ในกรณีที่มีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนด และเราจะยุติการเข้าถึงบริการรุ่นเบต้าของคุณ ในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิคที่ไม่คาดคิดหรือมีการปิดให้บริการรุ่นเบต้า คุณมีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณหาก Zoho ได้ละเมิดภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ และในกรณีดังกล่าว คุณจะได้รับสิทธิ์ในการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้าได้ทั้งหมด การยุติการใช้งานบัญชีผู้ใช้จะรวมถึงการปฏิเสธการเข้าถึงบริการทั้งหมด การลบข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน และการลบข้อมูลทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ของคุณ

สิ้นสุดข้อกำหนดในการให้บริการ

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อเราที่ legal@zohocorp.com