แปลแบบสำรวจของคุณ

พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายในภาษาของพวกเขา

ทดลองใช้ Zoho Survey

แปลเป็นภาษากว่า 70 ภาษา

ลองนึกว่าคุณสร้างแบบสำรวจที่ยอดเยี่ยมเป็นภาษาอังกฤษ แต่กลุ่มเป้าหมายของคุณพูดภาษาสเปน ฮินดี ฝรั่งเศส อาหรับ หรือภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา การแปลแบบสำรวจนั้นสำหรับหลายภูมิภาคจึงเป็นงานที่ยาก โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่ได้พูดภาษาเดียวกับลูกค้าเป้าหมาย

ด้วย Zoho Survey สิ่งที่คุณต้องทำคือทราบว่ากลุ่มเป้าหมายพูดภาษาใดเท่านั้น และเราจะทำการแปลให้คุณเอง คุณจะสามารถดูคำแปลได้ก่อน (หรือหลัง) ที่เผยแพร่แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมกับแนวโน้มทางวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย

Zoho Survey สนับสนุนภาษาต่างๆ ที่เขียนจากขวาไปซ้าย เช่น อาหรับ ฮิบรู และเปอร์เซีย ซึ่งแตกต่างจากตัวสร้างแบบสำรวจอื่นๆ ตัวแบบสำรวจมีการจัดแนวอย่างสมบูรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความสับสนในฝั่งผู้ตอบแบบสำรวจ

ลองดูว่าแบบสำรวจที่แปลแล้วจะมีลักษณะที่ปรากฏต่อผู้ตอบแบบสอบถามอย่างไร:

ภาษาที่สนับสนุน

 • แอฟริกา
 • แอลเบเนีย
 • อาหรับ
 • อาร์มีเนีย
 • อัสสัม
 • อาร์เซอร์ไบจาน
 • บาสก์
 • เบลารุส
 • เบงกาลี
 • บอสเนีย
 • บัลแกเรีย
 • กาตาลา
 • จีน
 • โครเอเชีย
 • เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • ดัตช์
 • เอสเปรันโต
 • เอสโตเนีย
 • ฟิลิปปินส์
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • ฟรีสแลนด์
 • กาลิเซีย
 • จอร์เจีย
 • เยอรมัน
 • กรีก
 • คุชราต
 • เฮติครีโอล
 • ฮิบรู
 • ฮินดี
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อินโดนีเซีย
 • ไอร์แลนด์
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • ชวา
 • กันนาดา
 • เขมร
 • เกาหลี
 • เคิร์ด
 • ลาว
 • ลัตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • มาซิโดเนีย
 • มาเลย์
 • มอลตา
 • มราฐี
 • นอร์เวย์
 • เปอร์เซีย
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • ปัญจาบ
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • เซอร์เบีย
 • สิงหล
 • สโลวัก
 • สดลวีเนีย
 • สเปน
 • สวาฮิลี
 • สวีเดน
 • ไต้หวัน
 • ทมิฬ
 • เตลูกู
 • ไทย
 • ตุรกี
 • ยูเครน
 • อูรดู
 • เวียดนาม
 • เวลส์
 • ยิดดิช