ประเภทคำถาม

ไม่สำคัญว่าคุณจะถามอะไร แต่สำคัญว่าคุณถามอย่างไร คำถามตัวเลือกแบบหลายข้อหรือแบบปลายปิดทำให้การวิเคราะห์คำตอบง่ายและแม่นยำ ขณะที่คำถามปลายเปิดอย่างคำถามแบบอัตนัยจะให้ข้อมูลที่มากกว่า สำหรับหัวข้อส่วนใหญ่ การใช้คำถามทั้งสองแบบร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ โชคดีว่า Zoho Survey มีประเภทคำถามให้คุณเลือกใช้มากมาย!

 •  หัวข้อ/คำอธิบาย

  เพิ่มส่วนหัวหรือคำอธิบายที่ระบุวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจ หรืออธิบายข้อมูลที่คุณต้องการในคำถามอย่างชัดเจน

 •  วันที่/เวลา

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกวันที่และเวลาจากปฏิทิน

 •  คำถามหลายตัวเลือก (หนึ่งคำตอบ)

  ถามคำถามที่มีคำตอบที่เป็นไปได้หลายข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกหนึ่งตัวด้วยปุ่มตัวเลือก

 •  คำถามหลายตัวเลือก (หลายคำตอบ)

  ถามคำถามที่มีคำตอบที่เป็นไปได้หลายข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกด้วยกล่องทำเครื่องหมาย

 •  เมนูดรอปดาวน์

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์

 •  การเลือกภาพ (หนึ่งคำตอบ)

  ใส่รูปภาพหลายรูปเป็นตัวเลือกคำตอบและให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกรูปภาพ

 •  การเลือกภาพ (หลายคำตอบ)

  ใส่รูปภาพหลายรูปเป็นตัวเลือกคำตอบและเชิญให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกด้วยกล่องทำเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

 •  การเลือกภาพ (จัดอันดับด้วยดาว)

  ใส่รูปภาพหลายรูปเป็นตัวเลือกคำตอบและให้ผู้ตอบให้คะแนนรูปภาพ

 •  ระดับคะแนน

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกคะแนนระดับ 0-10 หรือช่วงคะแนนตามที่คุณกำหนด

 •  ระดับคะแนน (ตัวเลือกระดับน้ำหนัก)

  คำถามแบบระดับการให้คะแนนซึ่งแต่ละคำตอบสามารถกำหนดป้ายและคะแนนน้ำหนักได้

 •  ให้คะแนนเป็นดาว

  ถามคะแนนความพึงพอใจเป็นระดับสูงสุด 3-10 ดาว

 •  NPS

  วัดความยินดีที่ลูกค้าจะแนะนำสินค้าหรือบริการให้คนอื่นตามระดับที่กำหนด (0-10) ด้วยคำถามแบบดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า (NPS)

 •  แถบเลื่อน

  คำถามประเภทนี้จะมีตัวเลื่อนที่มีระดับ 0-100 ให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือก

 •  การจัดอันดับ

  กำหนดรายการตัวเลือกที่ผู้ตอบสามารถจัดอันดับได้ตามความต้องการ

 •  ตัวเลือกเมทริกซ์ (หนึ่งคำตอบ)

  ใส่ตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนปัจจัยต่างๆ ของหัวข้อหรือสิ่งของในระดับเดียวกัน ให้เลือกตัวเลือกเดียวสำหรับแต่ละปัจจัยด้วยปุ่มตัวเลือก

 •  ตัวเลือกเมทริกซ์ (หลายคำตอบ)

  ใส่ตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนปัจจัยต่างๆ ของหัวข้อหรือสิ่งของในระดับเดียวกัน ให้เลือกตัวเลือกเดียวหรือหลายตัวเลือกสำหรับแต่ละปัจจัยด้วยกล่องทำเครื่องหมาย

 •  ระดับการให้คะแนนตัวเลือกระดับน้ำหนัก

  ใส่คะแนนแต่ละตัวเลือกคำตอบในแถวและคอลัมน์ แต่ละตัวเลือกสามารถกำหนดป้ายและคะแนนน้ำหนักได้

 •  กล่องข้อความเมทริกซ์

  แทรกคอลัมน์กล่องข้อความและเขตข้อมูลตัวเลขหลายอันในคำถามเดียวเพื่อให้ได้คำตอบที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่มีโครงสร้าง

 •  ระดับคะแนนแบบเมทริกซ์

  รวมคำถามหลายข้อที่สามารถให้คะแนนในระดับเดียวกันได้ไว้ด้วยกันเพื่อทำให้แบบสำรวจกระชับและชัดเจน

 •  ให้คะแนนเป็นดาวแบบเมตริกซ์

  รวมคำถามที่ให้คะแนนเป็นดาวหลายข้อที่สามารถวัดผลได้ในระดับเดียวกัน

 •  เมนูดรอปดาวน์แบบเมตริกซ์

  รวมคำถามแบบดรอปดาวน์หลายคำถามไว้ในคำถามเมทริกซ์คำถามเดียว

 •  ตารางเมทริกซ์

  ใส่คำตอบสั้นๆ ตัวเลข อีเมล วันที่ หรือเมนูดรอปดาวน์ลงในแถวและคอลัมน์ต่างๆ

 •  คำตอบแบบสั้น

  ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อคุณต้องการคำตอบแบบหนึ่งหรือสองประโยค

 •  คำตอบแบบยาว

  คำถามประเภทนี้ทำให้มีพื้นที่ข้อความสำหรับคำอธิบายหรือความเห็นจากผู้ตอบแบบย่อ

 •  กล่องข้อความหลายกล่อง

  เพิ่มกล่องข้อความได้มากเท่าที่คุณต้องการในคำถามเดียว

 •  จำนวน

  คำถามประเภทนี้จำกัดคำตอบแบบบรรทัดเดียวเป็นค่าตัวเลข อักขระแบบอื่นจะถือว่าเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง

 •  อีเมล

  ยอมรับเฉพาะคำตอบที่เป็นรูปแบบอีเมลเท่านั้น

 •  ชื่อ-นามสกุล

  จะมีการสร้างช่อง 2 ช่องสำหรับชื่อและนามสกุลของผู้ตอบโดยอัตโนมัติ

 •  ข้อมูลติดต่อ

  ช่วยระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ เช่น ชื่อ อายุ และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

 •  ลายเซ็น

  ใช้คำถามประเภทนี้เพื่อรับลายเซ็นดิจิตอลจากผู้ตอบ

 •  การอัปโหลดไฟล์

  ทำให้ผู้ตอบสามารถอัปโหลดหรือแนบไฟล์ไปยังแบบสำรวจได้

 •  ผลรวมต่อเนื่อง

  ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้ตอบแบบสำรวจของคุณใส่ค่าตัวเลข (อาจเป็นเปอร์เซ็นต์ สกุลเงิน พลังงาน ฯลฯ) สำหรับรายการของข้อมูลที่ถูกรวมเพื่อหาค่าผลรวม

 •  Boolean (ใช่/ไม่ใช่)

  ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อผู้ตอบแบบสำรวจของคุณต้องเลือกระหว่างสองตัวเลือกเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เมื่อคุณต้องการให้คำตอบมีค่าเป็นใช่/ไม่ใช่หรือจริง/เท็จ

 •  ดรอปดาวน์ (แบบหลายคำตอบ)

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจของคุณเลือกตัวเลือกหลายตัวเลือกจากเมนูดร็อปดาวน์

ปิด   
 •  หัวข้อ/คำอธิบาย

  เพิ่มส่วนหัวหรือคำอธิบายที่ระบุวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจ หรืออธิบายข้อมูลที่คุณต้องการในคำถามอย่างชัดเจน

 •  วันที่/เวลา

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกวันที่และเวลาจากปฏิทิน

 •  คำถามหลายตัวเลือก (หนึ่งคำตอบ)

  ถามคำถามที่มีคำตอบที่เป็นไปได้หลายข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกหนึ่งตัวด้วยปุ่มตัวเลือก

 •  คำถามหลายตัวเลือก (หลายคำตอบ)

  ถามคำถามที่มีคำตอบที่เป็นไปได้หลายข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกด้วยกล่องทำเครื่องหมาย

 •  เมนูดรอปดาวน์

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์

 •  การเลือกภาพ (หนึ่งคำตอบ)

  ใส่รูปภาพหลายรูปเป็นตัวเลือกคำตอบและให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกรูปภาพ

 •  การเลือกภาพ (หลายคำตอบ)

  ใส่รูปภาพหลายรูปเป็นตัวเลือกคำตอบและเชิญให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกด้วยกล่องทำเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

 •  การเลือกภาพ (จัดอันดับด้วยดาว)

  ใส่รูปภาพหลายรูปเป็นตัวเลือกคำตอบและให้ผู้ตอบให้คะแนนรูปภาพ

 •  ระดับคะแนน

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกคะแนนระดับ 0-10 หรือช่วงคะแนนตามที่คุณกำหนด

 •  ระดับคะแนน (ตัวเลือกระดับน้ำหนัก)

  คำถามแบบระดับการให้คะแนนซึ่งแต่ละคำตอบสามารถกำหนดป้ายและคะแนนน้ำหนักได้

 •  ให้คะแนนเป็นดาว

  ถามคะแนนความพึงพอใจเป็นระดับสูงสุด 3-10 ดาว

 •  NPS

  วัดความยินดีที่ลูกค้าจะแนะนำสินค้าหรือบริการให้คนอื่นตามระดับที่กำหนด (0-10) ด้วยคำถามแบบดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า (NPS)

 •  แถบเลื่อน

  คำถามประเภทนี้จะมีตัวเลื่อนที่มีระดับ 0-100 ให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือก

 •  การจัดอันดับ

  กำหนดรายการตัวเลือกที่ผู้ตอบสามารถจัดอันดับได้ตามความต้องการ

 •  ตัวเลือกเมทริกซ์ (หนึ่งคำตอบ)

  ใส่ตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนปัจจัยต่างๆ ของหัวข้อหรือสิ่งของในระดับเดียวกัน ให้เลือกตัวเลือกเดียวสำหรับแต่ละปัจจัยด้วยปุ่มตัวเลือก

 •  ตัวเลือกเมทริกซ์ (หลายคำตอบ)

  ใส่ตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนปัจจัยต่างๆ ของหัวข้อหรือสิ่งของในระดับเดียวกัน ให้เลือกตัวเลือกเดียวหรือหลายตัวเลือกสำหรับแต่ละปัจจัยด้วยกล่องทำเครื่องหมาย

 •  ระดับการให้คะแนนตัวเลือกระดับน้ำหนัก

  ใส่คะแนนแต่ละตัวเลือกคำตอบในแถวและคอลัมน์ แต่ละตัวเลือกสามารถกำหนดป้ายและคะแนนน้ำหนักได้

 •  กล่องข้อความเมทริกซ์

  แทรกคอลัมน์กล่องข้อความและเขตข้อมูลตัวเลขหลายอันในคำถามเดียวเพื่อให้ได้คำตอบที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่มีโครงสร้าง

 •  ระดับคะแนนแบบเมทริกซ์

  รวมคำถามหลายข้อที่สามารถให้คะแนนในระดับเดียวกันได้ไว้ด้วยกันเพื่อทำให้แบบสำรวจกระชับและชัดเจน

 •  ให้คะแนนเป็นดาวแบบเมตริกซ์

  รวมคำถามที่ให้คะแนนเป็นดาวหลายข้อที่สามารถวัดผลได้ในระดับเดียวกัน

 •  เมนูดรอปดาวน์แบบเมตริกซ์

  รวมคำถามแบบดรอปดาวน์หลายคำถามไว้ในคำถามเมทริกซ์คำถามเดียว

 •  ตารางเมทริกซ์

  ใส่คำตอบสั้นๆ ตัวเลข อีเมล วันที่ หรือเมนูดรอปดาวน์ลงในแถวและคอลัมน์ต่างๆ

 •  คำตอบแบบสั้น

  ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อคุณต้องการคำตอบแบบหนึ่งหรือสองประโยค

 •  คำตอบแบบยาว

  คำถามประเภทนี้ทำให้มีพื้นที่ข้อความสำหรับคำอธิบายหรือความเห็นจากผู้ตอบแบบย่อ

 •  กล่องข้อความหลายกล่อง

  เพิ่มกล่องข้อความได้มากเท่าที่คุณต้องการในคำถามเดียว

 •  จำนวน

  คำถามประเภทนี้จำกัดคำตอบแบบบรรทัดเดียวเป็นค่าตัวเลข อักขระแบบอื่นจะถือว่าเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง

 •  อีเมล

  ยอมรับเฉพาะคำตอบที่เป็นรูปแบบอีเมลเท่านั้น

 •  ชื่อ-นามสกุล

  จะมีการสร้างช่อง 2 ช่องสำหรับชื่อและนามสกุลของผู้ตอบโดยอัตโนมัติ

 •  ข้อมูลติดต่อ

  ช่วยระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ เช่น ชื่อ อายุ และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

 •  ลายเซ็น

  ใช้คำถามประเภทนี้เพื่อรับลายเซ็นดิจิตอลจากผู้ตอบ

 •  การอัปโหลดไฟล์

  ทำให้ผู้ตอบสามารถอัปโหลดหรือแนบไฟล์ไปยังแบบสำรวจได้

 •  ผลรวมต่อเนื่อง

  ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้ตอบแบบสำรวจของคุณใส่ค่าตัวเลข (อาจเป็นเปอร์เซ็นต์ สกุลเงิน พลังงาน ฯลฯ) สำหรับรายการของข้อมูลที่ถูกรวมเพื่อหาค่าผลรวม

 •  Boolean (ใช่/ไม่ใช่)

  ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อผู้ตอบแบบสำรวจของคุณต้องเลือกระหว่างสองตัวเลือกเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เมื่อคุณต้องการให้คำตอบมีค่าเป็นใช่/ไม่ใช่หรือจริง/เท็จ

 •  ดรอปดาวน์ (แบบหลายคำตอบ)

  ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจของคุณเลือกตัวเลือกหลายตัวเลือกจากเมนูดร็อปดาวน์