ประเภทคำถาม

ไม่สำคัญว่าคุณจะถามอะไร แต่สำคัญว่าคุณถามอย่างไร คำถามตัวเลือกแบบหลายข้อหรือแบบปลายปิดทำให้การวิเคราะห์คำตอบง่ายและแม่นยำ ขณะที่คำถามปลายเปิดอย่างคำถามแบบอัตนัยจะให้ข้อมูลที่มากกว่า สำหรับหัวข้อส่วนใหญ่ การใช้คำถามทั้งสองแบบร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ โชคดีว่า Zoho Survey มีประเภทคำถามให้คุณเลือกใช้มากมาย!

หลายตัวเลือก (ปุ่มตัวเลือก)

ถามคำถามที่มีคำตอบที่ถูกต้องหลายข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกด้วยปุ่มตัวเลือก

หลายตัวเลือก (กล่องทำเครื่องหมาย)

ถามคำถามที่มีคำตอบที่ถูกต้องหลายข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกด้วยกล่องทำเครื่องหมาย

เมนูดร็อปดาวน์

ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกตัวเลือกจากเมนูดร็อปดาวน์

ประเภทรูปภาพ

ใส่รูปภาพเป็นตัวเลือกคำตอบและให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกรูปภาพ

ระดับคะแนน

ขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือกคะแนนระดับ 0-10 หรือช่วงคะแนนตามที่คุณกำหนด

ให้คะแนนเป็นดาว

ถามคะแนนความพึงพอใจเป็นระดับสูงสุด 3-10 ดาว

NPS

วัดความยินดีที่ลูกค้าจะแนะนำสินค้าหรือบริการให้คนอื่นตามระดับที่กำหนด (0-10) ด้วยคำถามแบบดัชนีชี้วัดความภักดีของลูกค้า (NPS)

ตัวเลื่อนระดับ

คำถามประเภทนี้จะมีตัวเลื่อนที่มีระดับ 0-100 ให้ผู้ตอบแบบสำรวจเลือก

การจัดอันดับ

กำหนดรายการตัวเลือกที่ผู้ตอบสามารถจัดอันดับได้ตามความต้องการ

ตัวเลือกแบบเมตริกซ์ (ปุ่มตัวเลือก)

ใส่ตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนปัจจัยต่างๆ ของหัวข้อหรือสิ่งของในระดับเดียวกัน ให้เลือกตัวเลือกเดียวสำหรับแต่ละปัจจัยด้วยปุ่มตัวเลือก

ตัวเลือกแบบเมตริกซ์ (กล่องทำเครื่องหมาย)

ใส่ตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสำรวจให้คะแนนปัจจัยต่างๆ ของหัวข้อหรือสิ่งของในระดับเดียวกัน ให้เลือกตัวเลือกเดียวหรือหลายตัวเลือกสำหรับแต่ละปัจจัยด้วยกล่องทำเครื่องหมาย

ระดับคะแนนแบบเมตริกซ์

รวมคำถามหลายข้อที่สามารถให้คะแนนในระดับเดียวกันได้ไว้ด้วยกันเพื่อทำให้แบบสำรวจกระชับและชัดเจน

ให้คะแนนเป็นดาวแบบเมตริกซ์

รวมคำถามที่ให้คะแนนเป็นดาวหลายข้อที่สามารถวัดผลได้ในระดับเดียวกัน

เมนูดร็อปดาวน์แบบเมตริกซ์

รวมคำถามแบบดร็อปดาวน์หลายข้อ

บรรทัดเดียว

ใช้คำถามประเภทนี้เมื่อคุณต้องการคำตอบแบบหนึ่งหรือสองประโยค

หลายบรรทัด

คำถามประเภทนี้ทำให้มีพื้นที่ข้อความสำหรับคำอธิบายหรือความเห็นจากผู้ตอบแบบย่อ

ตัวเลข

คำถามประเภทนี้จำกัดคำตอบแบบบรรทัดเดียวเป็นค่าตัวเลข อักขระแบบอื่นจะถือว่าเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง

อีเมล

ยอมรับเฉพาะคำตอบที่เป็นรูปแบบอีเมลเท่านั้น

ชื่อ-นามสกุล

จะมีการสร้างช่อง 2 ช่องสำหรับชื่อและนามสกุลของผู้ตอบ

ข้อมูลติดต่อ

คำถามประเภทข้อมูลติดต่อเป็นชุดข้อมูลที่ช่วยระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ เช่น ชื่อ เพศ อายุ และตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ปฏิทิน

หากคุณต้องการคำตอบในรูปแบบวันที่ เช่น เมื่อถามเกี่ยวกับวันเกิด ให้ใช้คำถามประเภทนี้

ลายเซ็น

ใช้คำถามประเภทนี้เพื่อรับลายเซ็นดิจิตอลจากผู้ตอบ

การอัปโหลดไฟล์

คำถามประเภทนี้ทำให้ผู้ตอบสามารถอัปโหลดหรือแนบไฟล์ไปยังแบบสำรวจได้

ช่องกรอกข้อความ (ส่วนหัว/คำอธิบาย)

เพิ่มส่วนหัวหรือคำอธิบายที่ระบุวัตถุประสงค์ของแบบสำรวจ หรืออธิบายข้อมูลที่คุณต้องการในคำถามอย่างชัดเจน