กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย ESIGN

กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการพาณิชย์ทั่วโลกและระดับชาติปี 2000 ของสหรัฐอเมริกาบัญญัติขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและควบคุมการพาณิชย์ระหว่างรัฐและต่างประเทศ

ทดลองใช้ Zoho Sign

กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการพาณิชย์ทั่วโลกและระดับชาติปี 2000 ของสหรัฐอเมริกาบัญญัติขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและควบคุมการพาณิชย์ระหว่างรัฐและต่างประเทศ

ว่าด้วยกฎหมายนี้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะถือว่ามีอำนาจตามกฎหมายก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้

เจตนาทั่วไป

  • ลายเซ็นจะไม่ถือว่ามีผลตามกฎหมาย มีอำนาจ หรือมีการบังคับใช้เพียงเพราะอยู่ในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
  • ทุกฝ่ายที่เซ็นชื่อควรมีเจตนาที่จะเซ็นเอกสาร

การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

  • ทั้งสองฝ่ายต้องยินยอมที่จะดำเนินธุรกิจผ่านการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้บริโภคต้องทำการยืนยันเพื่อแสดงความยินยอมโดยจะสันนิษฐานไม่ได้ว่าผู้บริโภคได้ให้ความยินยอมแล้วเพียงเพราะผู้บริโภคไม่ได้เลือกที่จะปฏิเสธความยินยอม หรือยังไม่ได้เลือกตัวเลือกแสดงความยินยอม

การเก็บรักษาสัญญาและบันทึก

  • บันทึกทางธุรกิจที่เก็บรักษาต้องมีข้อมูลตามบันทึกต้นฉบับอย่างถูกต้องสมบูรณ์ในรูปแบบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • บุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่ควรสามารถเข้าถึงบันทึกได้
  • ควรอยู่ในแบบฟอร์มที่สามารถจำลองได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เพื่อการอ้างอิงในภายหลัง ไม่ว่าจะโดยการส่ง การพิมพ์ หรือการดำเนินการอื่นๆ
  • ควรมีการเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

Zoho Sign และพ.ร.บ. ESIGN

Zoho Sign เป็นซอฟต์แวร์ลายเซ็นดิจิทัลที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย ESIGN ทั้งหมด เอกสารทุกฉบับที่เซ็นหรือส่งโดยใช้ Zoho Sign จึงสามารถนำขึ้นแสดงต่อศาลได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

ทดลองใช้ Zoho Sign