กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ กฎระเบียบ eIDAS

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ eIDAS ประเภทลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ eIDAS กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Zoho Sign ในส่วนนี้

ทดลองใช้ Zoho Sign

กฎระเบียบ eIDAS

ระเบียบ eIDAS (บริการระบุตัวตนยืนยันตัวตนและความไว้วางใจ) ได้บัญญัติขึ้นภายใต้กฎระเบียบแห่งสหภาพยุโรป 910/2014 โดยมาแทนที่กฎระเบียบ eSignature ที่ 1999/93/EC เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2016

ระเบียบข้อบังคับชุดใหม่นี้ร่างขึ้นเพื่อดูแลการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์และบริการด้านความน่าเชื่อถือสำหรับธุรกรรมในตลาดภายในของสหภาพยุโรป eIDAS ดูแลในส่วนการรับรองความถูกต้อง ตราประทับลายเซ็น บริการส่งมอบที่ลงทะเบียน และตราประทับเวลา เพื่อควบคุมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรม และกระบวนการที่ฝังอยู่ในการทำธุรกรรมระหว่างบริการสาธารณะหรือบริการส่วนตัว eIDAS ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการเซ็นเอกสารโดยการทำให้มีความสะดวกและมีความปลอดภัยสูง

ประเภทลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ eIDAS ได้กำหนดไว้

ว่าด้วย eIDAS ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะแบ่งออกเป็นสามประเภทกว้างๆ ได้แก่

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปคือ “ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมากับหรือมีความเกี่ยวข้องกันตามตรรกะกับข้อมูลอื่นๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และซึ่งนำไปใช้โดยผู้ลงนามโดยการเซ็นชื่อ” ซึ่งสามารถทำได้ทั้งโดยการเซ็นชื่อในรูปแบบดิจิทัล หรือการทำเครื่องหมายในช่องเพื่อแสดงความยินยอมของคุณ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกล่าวง่ายๆ ก็คือลายเซ็นทั่วไปที่มีส่วนประกอบเพิ่มเติมบางประการเพื่อส่งเสริมความถูกต้องสมบูรณ์และความปลอดภัยของเอกสาร ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงมีข้อกำหนดต่อไปนี้

  • ต้องมีการเชื่อมโยงกับผู้ลงนามอย่างเฉพาะเจาะจง
  • ต้องสามารถใช้ระบุผู้ลงนามได้
  • ต้องสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ผู้ลงนามสามารถใช้ภายใต้การควบคุมแต่เพียงผู้เดียวและมีการเก็บรักษาไว้เป็นความลับในระดับสูง
  • ต้องมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ลงนามในลักษณะที่สามารถตรวจจับได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์รับรอง

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์รับรองเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่สร้างขึ้นโดยใช้อุปกรณ์สร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และต้องมีใบรับรองลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

  • อุปกรณ์สร้างลายเซ็นที่ปลอดภัย (SSCD) สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ (เช่น โทเค็น USB สมาร์ทการ์ด ฯลฯ) หรือสามารถสร้างจากระยะไกลผ่านผู้ให้บริการ SSCD ก็ได้
  • ผู้ให้บริการแห่งรัฐหรือเอกชนที่ได้รับสถานะ “รับรองแล้ว” จากหน่วยงานผู้มีอำนาจระดับชาติจะเป็นผู้ออกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์รับรองตามที่ระบุไว้ใน “รายชื่อหน่วยงานที่ไว้ใจได้” ของรัฐที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

ผลตามกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ eIDAS

ตามที่ระบุไว้ใน eIDAS

  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรได้รับการปฏิเสธทางด้านกฎหมายหรือการเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้ในชั้นศาลเนื่องจากไม่ใช่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงหรือมีคุณสมบัติครบถ้วน eIDAS ไม่ห้ามสมาชิกรัฐคนใดจากการยอมรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท
  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์รับรองควรมีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกันกับการลงนามด้วยมือ

Zoho Sign และ eIDAS

Zoho Sign เป็นโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความสามารถในการลงนามทางดิจิทัลโดยมีข้อกำหนดที่สอดคล้องกับมาตรฐานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ eIDAS กำหนดไว้ เอกสารที่เซ็นหรือส่งผ่าน Zoho Sign มีผลผูกพันตามกฎหมาย และสามารถนำขึ้นสู่ศาลได้ เรียนรู้เพิ่มเติม

ทดลองใช้ Zoho Sign