เป็นมากกว่าแค่แบบสำรวจที่มีหลายตัวเลือกให้เลือกตอบ

กล่องข้อความ

อย่าจำกัดคำตอบ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เขียนคำตอบอย่างอิสระและถ่ายทอดประเด็นต่างๆ ของพวกเขา

การให้คะแนน

เรียนรู้ว่าคนเรารับทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ อย่างไร ให้ห้าดาวหรือสิบดาว พวกเขาจะต้องรักแบบสำรวจนี้

แบบสำรวจที่มีหลายตัวเลือกให้เลือกตอบ

โพลสำรวจความคิดเห็นแบบดั้งเดิม ป้อนคำถามและให้กลุ่มเป้าหมายเลือกตอบจากตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่

โพลสำรวจความคิดเห็นในชั้นเรียน

แปลงบทเรียนให้กลายเป็นบทสนทนา แทนที่จะห้ามการใช้สมาร์ทโฟนในห้องบรรยาย เปลี่ยนเป็นใช้สมาร์ทโฟนเพื่อปรับปรุงการมีปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผ่านการทำโพลสำรวจความคิดเห็น ใช้เวลาในชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำรวจความรู้เดิมของผู้เรียน

วิเคราะห์และจำแนกหัวข้อที่ยาก

นำเข้าสู่การอภิปรายเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

รวบรวมความคิดเห็นต่างๆ ในหัวข้อเดียวกัน

ทดสอบและประเมินผลผู้เรียน

ออกแบบมาเพื่อผู้ฝึกอบรมโดยเฉพาะ

พนักงานที่ให้การฝึกอบรมและผู้สอนจำเป็นต้องนำกลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ ความสำเร็จของหลักสูตรของคุณขึ้นอยู่กับว่าผู้เข้ารับการอบรมของคุณเข้าใจแนวคิดหลักได้ดีเพียงใด ใช้โพลสำรวจความคิดเห็นเพื่อประเมินผลการเรียนและวัดสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป

เริ่มเซสชั่นด้วยปริศนาและกิจกรรมละลายพฤติกรรม

ช่วยผู้เข้ารับการอบรมเสนอแนะหัวข้อต่างๆ ที่จะนำมาพูดคุยกัน

สร้างสถานการณ์จำลองและทดสอบทักษะด้านความคิด

ใช้การโหวตเพื่อขับเคลื่อนการอภิปราย

รับคำตอบที่ตรงไปตรงมาผ่านการตอบคำถามโดยไม่ระบุชื่อผู้ตอบ

โพลสำรวจความคิดเห็นสำหรับสื่อนำเสนอ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายสำหรับบริษัทเกิดใหม่ของคุณ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เก็บเกี่ยวสาระสำคัญของการประชุม หรือผู้จัดการด้านการฝึกอบรมที่ส่งมอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำโพลสำรวจความคิดเห็นในระหว่างเซสชั่นของคุณและยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณขึ้นไปอีกขั้น

ระดมความคิดเชิงสร้างสรรค์

รวบรวมข้อมูลจากคนหมู่มาก

ทำความเข้าใจ อธิบาย และท้าทายความคาดหวัง

ปรับรูปแบบการบรรยายของคุณตามคำตอบที่ได้รับ

ประเมินจุดแข็งในสารของคุณ

วิเคราะห์ผลลัพธ์

การวิเคราะห์โพลสำรวจความคิดเห็นจะช่วยให้ผู้ฝึกอบรมเกิดความเข้าใจในเชิงลึกที่มีความหมายและชาญฉลาดจากคำตอบที่ได้รับ ประเมินความคิดเห็นที่มาจากผู้เข้ารับการอบรมทั้งในชั้นเรียนและทางไกล ต้องแน่ใจว่าคุณรับฟังทุกๆ ความคิดเห็น

นักการศึกษา

ชมเชยความมีประสิทธิภาพของครูผู้สอน ประเมินจุดแข็งของผู้เรียน และติดตามผลสัมฤทธิ์และการเติบโตของผู้เรียน

ผู้ฝึกอบรม

ระบุแนวโน้ม ปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจ และคาดคะเนพฤติกรรม

ผู้นำเสนอ

รับความคิดเห็นจากบุคคลในระดับเดียวกัน อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ และเพิ่มคุณค่าที่ได้รับจากการประชุม

รู้ว่าทุกคนกำลังคิดอะไรอยู่