ส่งงานตรงเวลาพร้อมการตั้งค่าระบบอัตโนมัติให้แก่ข้อตกลงระดับบริการ

ข้อตกลงระดับบริการคือสัญญาที่ระบุระดับบริการด้วยกฎเช่น ‘ปัญหาร้ายแรงจะต้องได้รับการแก้ไขภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง’ โปรดดำเนินการให้แน่ใจว่าสัญญานี้จะไม่ถูกละเมิดโดยการสร้าง ‘การยกระดับ’ ที่คุณทราบล่วงหน้า คุณสามารถตั้งค่าความเป็นอัตโนมัติให้แก่การมอบหมายปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกครั้งให้กับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน

ตั้งค่าความเป็นอัตโนมัติให้แก่การดำเนินการ ตั้งแต่ต้นจนจบ

เมื่อคุณได้สร้าง SLA และกำหนดเวลาในการทำงานแล้ว กระบวนการทั้งหมดจะเป็นอัตโนมัติ ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้จะช่วยขจัดความยุ่งยากในการตรวจสอบทุกขั้นตอนตลอดการดำเนินการ

SLA Automation

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการมุ่งเป้า

คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่คุณคาดหวังให้แก่แต่ละ SLA ที่คุณสร้างขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดว่าปัญหาใดๆ ที่เป็น “Show stopper” จะต้องได้รับการแก้ไขภายในหกชั่วโมง หรือจะต้องพบวิธีแก้ไขปัญหาภายในหนึ่งชั่วโมง

Set Target for SLA

ยกระดับเมื่อจำเป็นและยึดมั่นในคำรับประกัน

การยกระดับสามารถเกิดขึ้นได้หลายระดับ ตัวอย่างเช่น หากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข นักพัฒนา อาวุโสจะได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวภายในสองชั่วโมง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีจะได้รับแจ้งภายในสี่ชั่วโมง และผู้จัดการโครงการจะได้รับแจ้งภายในหกชั่วโมง โดยคุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องดำเนินการประเภทใดในระดับแต่ละระดับ

SLA Escalations

ให้ลูกค้าของคุณรับทราบเรื่องราวเสมอ

ในปัจจุบัน ผู้ใช้โครงการและผู้ใช้ที่เป็นลูกค้าสามารถเข้าใจการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ชัดแจ้งยิงขึ้น แจ้งข้อมูลให้พวกเขารับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมล ซึ่งจะได้รับการกระตุ้นเมื่อเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้ก่อนหน้านั้นได้รับความสอดคล้องโดยสมบูรณ์

Escalation mails