เงื่อนไขการใช้งานของ Zoho One

ZOHO ONE ข้อเสนอบริการแบบรวมของ ZOHO ซึ่งได้รับการระบุไว้ที่นี่นั้นมอบให้แก่คุณหรือหน่วยงานที่คุณทำหน้าที่เป็นผู้แทน (ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “คุณ” หรือ “ของคุณ”) โดย ZOHO CORPORATION (ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “ZOHO”) โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไข”) โดยเพิ่มเติมจากเงื่อนไขทั่วไปในการให้บริการ โปรดอย่าดำเนินการซื้อ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขฉบับนี้

Zoho One คือข้อเสนอรวมของการให้บริการของ Zoho ทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชั่นมือถือที่สามารถใช้งานได้) ที่ระบุไว้ที่นี่ การใช้บริการของ Zoho บางอย่างอาจต้องมีการยอมรับข้อตกลงการให้บริการเฉพาะของแต่ละบริการ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงเฉพาะของบริการ”) คุณต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเฉพาะของบริการก่อนจะใช้บริการ Zoho ที่เกี่ยวข้องได้

การนับจำนวนพนักงาน

คุณเข้าใจและรับทราบว่า Zoho One นั้นให้ข้อเสนอบริการในราคาพิเศษในเงื่อนไขที่คุณจะได้รับสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับพนักงานทั้งหมดในองค์กรของคุณ โดยกำหนดให้คุณต้องรายงานจำนวนพนักงานในองค์กรของคุณ ณ เวลาที่สมัครใช้งาน Zoho One ตามความเป็นจริง โดยอ้างอิงเอกสารฉบับล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งระบุจำนวนพนักงานทั้งหมดในองค์กรของคุณ อีกทั้งยังกำหนดให้คุณต้องชำระเงินเพื่อรับสิทธิ์ผู้ใช้เพิ่มเติมสำหรับพนักงานใหม่ทุกรายที่เข้าร่วมกับองค์กรระหว่างระยะเวลาการสมัครใช้งาน

การรับรองการใช้งานและตรวจสอบ

คุณตกลงที่จะรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณได้รับสิทธิ์ใช้งานสำหรับพนักงานทุกคนในองค์กรของคุณ เมื่อมีการร้องขอ Zoho ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสารล่าสุดที่ออกโดยหน่วยงานที่เหมาะสมของรัฐบาล ซึ่งจะเปิดเผยจำนวนพนักงานทั้งหมดในองค์กรของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้สิทธิ์ใช้งานที่ระบุในเอกสารนี้ การตรวจสอบดังกล่าวจะดำเนินการโดย Zoho หรือหน่วยงานตรวจสอบอิสระที่สถานที่ทำงานของคุณในเวลาทำการทั่วไป โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสิบห้า (15)วัน คุณจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเอกสารข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ Zoho ระบุโดยทันที

ขีดจำกัดการใช้งาน

คุณต้องตรวจสอบว่าการใช้งานของคุณอยู่ภายในขีดจำกัดการใช้งานที่ Zoho กำหนดไว้เพื่อไม่ให้บริการเกิดการสะดุด คุณเข้าใจว่า Zoho อาจระงับกิจกรรมหากคุณใช้งานกิจกรรมดังกล่าวถึงขีดจำกัดแล้ว