Scrub อีเมล

Scrub - กล่องจดหมายเข้าที่เป็นระเบียบ

คุณลักษณะ Scrub ทำให้คุณมีกล่องจดหมายเข้าที่เป็นระเบียบได้ด้วยการอนุญาตให้คุณลบ/เก็บอีเมลถาวรจากผู้ส่งหลายรายได้ในขั้นตอนเดียว คุณสมบัติ Scrub จะทำงานตามผู้ส่งอีเมลและสามารถใช้ได้ถึง 5 ผู้ส่ง เมื่อมีการโหลดอีเมลจากผู้ส่งชุดที่กำหนดไว้ คุณสามารถเก็บถาวรหรือลบอีเมลเหล่านั้นออกจากโฟลเดอร์ที่ต้องการได้ 

ขั้นตอนการใช้คุณสมบัติ Scrub:

  1. เข้าสู่ระบบ www.zoho.com/mail ในฐานะผู้ดูแลระบบ
  2. ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ ‘Scrub’อีเมล 
  3. จากรายการ ให้เลือกอีเมลจากผู้ส่งที่คุณต้องการลบออก 
  4. คลิกที่ ‘การดำเนินการเพิ่มเติม' จากแถบเมนูด้านบนที่อยู่เหนือรายการ 
  5. เลือก ‘Scrub' จากรายการตัวเลือก 
  6. กล่องโต้ตอบ Scrub จะแสดงที่อยู่อีเมลของผู้ส่งโดยขึ้นอยู่กับที่คุณเลือก คุณสามารถเลือกผู้ส่งได้สูงสุด 5 คนจากรายการ 
  7. ในการดำเนินการ ให้เลือกเก็บถาวรหากคุณต้องการเพียงลบอีเมลออกจากรายการแต่ไม่ต้องการลบอีเมล และเก็บอีเมลเหล่านั้นไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
  8. หรือคุณสามารถเลือก ‘ลบ' เพื่อลบอีเมลและไม่ต้องการเก็บอีเมลเหล่านั้นไว้ในโฟลเดอร์ 
  9. ตามการดำเนินการที่เลือก อีเมลจะถูกลบหรือเก็บถาวรและจะถูกลบออกจากรายการ 

คุณสมบัติ Scrub จะช่วยให้คุณสามารถรักษาให้กล่องจดหมายเป็นระเบียบได้เมื่อคุณได้รวบรวมอีเมลไว้เพื่ออ้างอิงและต้องการลบออกในครั้งเดียว 

Share this post : FacebookTwitter

Still can't find what you're looking for?

Write to us: support@zohomail.com